Dzisiaj, z udziałem minister Kluzik-Rostkowskie,j odbyła się w Warszawie konferencja „Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty”, której organizatorem był Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha – jednostka międzyuczelniana Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawski- ego Uniwersytetu Medycznego.

 

Konf 1

               Foto: www.men.gov.pl

 

W obradach udział wzięli przedstawiciele władz uczelni akademickich zajmujących się sprawami rekrutacji kandydatów na studia.

 

Konf 2

Foto: www.men.gov.pl

 

Zaproszeni goście i prelegenci dyskutowali o wyzwaniach przed jakimi stoją szkoły wyższe w kontekście zmian w syste- mie egzaminów zewnętrznych – w tym przypadku maturalnych. Oto obszerne fragmenty komunikatu o tej konferencji, jaki zamieszczono na stronie MEN:

 

Jestem zainteresowana waszą opinią, jaki jest poziom wiedzy uczniów, którzy przychodzą studiować. Chcę znać wasze oczekiwania wobec uczniów, zależy mi na współpracy ze środowiskiem szkolnictwa wyższego. Czekam na rekomendacje – powiedziała minister Kluzik-Rostkowska dzisiaj (3 grudnia) podczas swojego wystąpienia na konferencji poświęconej rekrutacji na studia w kontekście zmian w systemie oświaty.[…] – Matura musi mieć swoją wagę, dlatego nie boję się jej wyników, bez względu jakie one będę – powiedziała minister edukacji w trakcie konferencji.

 

Jednym z głównych punktów reformy była zmiana formuły przeprowadzania egzaminu maturalnego. Każdy absolwent, który zdecyduje się przystąpić do egzaminu maturalnego, będzie obowiązkowo zdawał pięć egzaminów. Ponadto, będzie musiał przystąpić do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.[…]

 

Mam nadzieje, że absolwenci dobrze zdadzą egzamin z przedmiotu dodatkowego. Nie ustawiamy progu jego zdawalności. Myślę jednak, że w przyszłości ten próg powinien się jednak pojawić – powiedziała minister Kluzik-Rostkowska.[…]

 

Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych służą m.in. temu, aby absolwenci szkół ponadgimnazjalnych byli nie tylko lepiej przygotowani do podjęcia studiów, ale posiadali również umiejętności umożliwiające im elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. W egzaminie maturalnym od 2015 r. – zwłaszcza w arkuszach na poziomie rozszerzonym – jeszcze większy niż dotychczas nacisk będzie położony na sprawdzanie umiejętności niezbędnych każdemu studentowi i pracownikowi, takich jak np. przetwarzanie informacji z różnych źródeł, w tym krytyczne analizowanie i porównywanie ich treści, wnioskowanie, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie związków i zależności. Te w dużej mierze uniwersalne umiejętności będą sprawdzane w zadaniach wymagających solidnej wiedzy z zakresu danego przedmiotu, określonej w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej.

 

Szczegółowe materiały dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule – dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Cała informacja pt. „Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty – konferencja z udziałem Ministra Edukacji” –  TUTAJZostaw odpowiedź