Foto:www.znp.edu.pl

 

Urszula Woźniak –  Członek ZG ZNP, Prezes Oddziału ZNP Warszawa – Mokotów, Ursynów, Wilanów, Sławomir Broniarz – Prezes ZNP i Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP podczas  dzisiejszej konferencji prasowej w ZG ZNP.

 

 

Portal Samorządowy” zamieścił dziś (17 maja 2022 r.) – niezwłocznie po jej zakończeniu – informację o konferencji prasowej kierownictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oto jej fragmenty:

 

 

ZNP odrzuca propozycję nowelizacji Karty nauczyciela w wersji MEiN

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca propozycje nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w wersji przedstawionej przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Z tej ustawy wynika brak strategii tworzenia spójnego statusu zawodowego nauczycielapowiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

>Zmiana, której autorem jest minister Przemysław Czarnek, jest bardzo radykalna i dotyka wszystkich ponad 600 tys. zatrudnionych nauczycieli – powiedział Sławomir Broniarz.

>Najistotniejsze zmiany – jak powiedział prezes ZNP – dotyczą wchodzenia do zawodu młodych nauczycieli.

 

>Zwrócił uwagę, że zmiany zaproponowane przez MEiN, mają być realizowane „w bardzo skróconym wymiarze procesu konsultacji”. – Minister daje nam na to wszystko bardzo krótki czas – trzy tygodnie – powiedział Broniarz. […]

 

 

Najistotniejsze zmiany – jak powiedział prezes ZNP – dotyczą wchodzenia do zawodu młodych nauczycieli.

 

Pan minister epatuje opinię publiczną stwierdzeniem, że następuje skrócenie okresu awansu zawodowego, tyle tylko, że nie dodaje przy tym, że to skrócenia ma charakter kosmetyczny i w zasadzie nie jest obudowane rzeczą najistotniejszą, czyli wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, którzy mieliby wejść do tego zawodu” – stwierdził Broniarz.

 

ZNP odrzuca propozycje nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w wersji przedstawionej przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, nie tylko z powodów formalnych, związanych z tym, że proces konsultacji jest dalece zaburzony (…), ale także dlatego, że zawiera w sobie wiele rozwiązań, których związek nie jest w stanie zaakceptować” – podkreślił. „Z tej ustawy wynika brak strategii tworzenia spójnego statusu zawodowego nauczyciela” – zaakcentował Broniarz.

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

x          x          x

 

 

Pełna informacja o tej konferencji (w tym plik filmowy) dostępna jest na stronie ZG ZNP. Oto dwa jej fragmenty:

 

 

ZNP negatywnie opiniuje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

 

[…]

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

 

OPINIA ZNP

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt z 29.04.2022 r.), podtrzymując tym samym nasze stanowisko prezentowane podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Przypominamy, że przedstawiciele ZNP nie uczestniczyli w pracach grupy roboczej powołanej  w ramach ww. Zespołu, ponieważ wszelkie zmiany w awansie zawodowym nauczycieli powinny zostać poprzedzone szeroką konsultacją w środowisku nauczycielskim, a także powinny być powiązane ze zmianą systemu wynagradzania nauczycieli opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie o kwotę bazową. Takie jest oczekiwanie nauczycieli, którzy poparli obywatelską inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie.

 

Należy podkreślić, że obecnie obowiązujący system awansu zawodowego nauczycieli, funkcjonujący w obrocie prawnym od 2000 r., poprzedzony był wielomiesięcznym procesem konsultacji z szeroko rozumianymi środowiskami społecznymi. […]

 

Powstaje więc pytanie o racjonalność zaproponowanej zmiany, skoro nie wydaje się, aby występowała konieczność wprowadzania dodatkowej obligacji dla nauczycieli w postaci prowadzenia dodatkowych konsultacji dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 

Należy zauważyć, że obowiązek przeprowadzania tego typu konsultacji wynika z treści art. 42 ust. 2 pkt 2 KN    i z postanowień statutu danej jednostki systemu oświaty. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tego typu czynności statutowych w ramach podległości służbowej.

 

Obecna praktyka funkcjonowania jednostek systemu oświaty, jak również praktyka wykonywania zawodu nauczyciela nie wskazuje, aby pojawiały się sygnały o trudnościach z wyegzekwowaniem ww. obowiązku od nauczycieli.

Zatem należy uznać, że zaproponowana regulacja jest próbą zakulisowego zwiększenia obowiązkowego pensum zajęć nauczycieli, bez zagwarantowania prawa do adekwatnego wynagrodzenia z tego tytułu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

 

 

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

 

Cały materiał „ZNP negatywnie opiniuje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela” –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 Zostaw odpowiedź