985pookkko

XIII Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty, 4 – 6 marca 2016, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Spotkanie z minister edukacji Anną Zalewską.

 

 

Publikując we wtorek 21 czerwca  informację  o spotkaniu „strony społecznej” w siedzibie ZNP i zaprezentowanym tam stanowisku w sprawie debaty o oświacie „Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Dobra zmiana”, zauważyliśmy, że wśród wymienionych tam przedstawicieli ruchu „Obywatele dla edukacji”, Fundacji „Przestrzeń dla edukacji” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego zabrakło najbardziej reprezentatywnego dla środowiska edukacyjnego stowarzyszenia, jakim jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Dlatego dziś oddajemy głos temu ważnemu opiniotwórczemu podmiotowi i publikujemy „Stanowisko OSKKO ws. planowanych w 2016 i w latach kolejnych zmian w oświacie”. Oto jego początkowy fragment:

 

stanowiskooskko-czerwiec2016-434.png

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej przedstawia postulaty dotyczące planowanych zmian w oświacie i wnioskuje o ich uwzględnienie. OSKKO zrzesza około 5 000 dyrektorów, liderów, urzędników oświatowych i ma 33 000 zidentyfikowanych  korespondentów. Jest to głos istotnej liczby osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem w oświacie.

 

I. System kształcenia  – 6 + 3 + pełne 3*, a w technikum pełne 4

 

Proponujemy 12 lat kształcenia ogólnego w rozbiciu na  6 lat szkoły podstawowej + 3 lata gimnazjum + pełne 3 lata liceum ogólnokształcącego. Za pozostawieniem obecnego modelu kształcenia zdecydowanie przemawia fakt obowiązkowego

 

9- letniego kształcenia ogólnego, co jest istotne w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych oraz wydłuża okres podjęcia decyzji co do wyboru dalszego kierunku kształcenia (zawodowe, ogólnokształcące). Skrócenie o rok kształcenia ogólnego będzie niekorzystne szczególnie dla uczniów, którzy zdecydują się na dalsze kształcenie w szkole zawodowej. Pełne 3 letnie liceum (4 letnie technikum), umożliwi naszym zdaniem osiągnięcie celu jakim jest przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego.

 

    *Co oznacza: „pełne 3”? Postulowany system kształcenia ogólnego wiąże się ze zmianą terminu egzaminów zewnętrznych.

 

Odnosząc się do obecnej organizacji roku szkolnego, zdecydowanie postulujemy, by do egzaminu gimnazjalnego uczniowie przystępowali w ostatnim tygodniu maja lub pierwszym tygodniu czerwca,  natomiast egzamin maturalny powinien rozpocząć się dla abiturientów w ostatnim tygodniu czerwca lub pierwszym tygodniu lipca.

 

Podajemy jednocześnie pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży

 

Uważamy, że należy dać rodzicom możliwość faktycznego decydowania w sprawie posłania do szkoły dziecka sześcioletniego bez sankcjonowania tego opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Ponadto uważamy, że obowiązek takiego przygotowania przedszkolnego powinien dotyczyć wszystkich dzieci pięcioletnich.

 

W każdym gimnazjum należy  bezwarunkowo zapewnić specjalistów wspomagających proces edukacji jak: psycholog, pedagog i doradca zawodowy, którzy powinni mieć ustawowo określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

 

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży: liceach ogólnokształcących, technikach oraz liceach ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, należy zapewnić pełny 3-letni cykl nauczania ogólnego. Zajęcia dydaktyczne winny się kończyć w każdej klasie i w każdej szkole w jednakowym terminie np. w przedostatni/ostatni piątek miesiąca czerwca.

 

Miejsce egzaminu. Proponujemy, by egzamin maturalny organizować poza siedzibą szkoły lub w szkole na podstawie umowy zawartej z CKE lub podległych jej OKE (przeprowadzenie egzaminu maturalnego jest zadaniem ustawowym OKE – art. 9c ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) a JST lub bezpośrednio dyrektorem szkoły, gdyż do egzaminu maturalnego przystępują abiturienci a nie uczniowie szkoły prowadzonej przez JST. Jest to więc dodatkowe zadanie zlecane JST przez administrację rządową. Wyniki i ewentualne egzaminy poprawkowe można przeprowadzić w sierpniu. Rekrutacja (elektroniczna) na uczelnie wyższe oraz ewentualne badanie predyspozycji kandydatów na studentów  może być prowadzona we wrześniu.

 

 Jednocześnie w modyfikowanym systemie kształcenia ogólnego za istotne uważamy:

 

– utrzymanie i wzmacnianie edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych w ramach kształcenia ogólnego. Tworzenie oddziałów integracyjnych nie powinno być uzależniane od liczby uczniów, już przy jednym uczniu winna być zagwarantowana  konieczność tworzenia oddziałów integracyjnych w szkole ogólnodostępnej. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić profesjonalną (uwzględniającą zalecenia z orzeczeń PPP) opiekę, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania. Rodzice powinni mieć prawo wyboru szkoły dla dziecka,

 

– w przypadku zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego precyzyjnego określenia kanonu wiedzy w powiązaniu z praktycznym jej zastosowaniem, który powinien w stopniu pozytywnym opanować absolwent szkoły. Niezbędnym jest na każdym etapie edukacji kształcenie u uczniów umiejętności komunikacyjnych, współpracy i współdziałania w zespole, uczenia się oraz samooceny.

 

Proponujemy również, by kwestie ewentualnych łączeń różnych typów szkół/placówek w zespoły było autonomiczną decyzją JST, której ustawowym zadaniem własnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których należy edukacja publiczna.[…]

 

 

Cały tekst „Stanowiska OSKKO…”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: materiały tekstowe i zdjęcia: www.oskko.edu.plZostaw odpowiedź