Foto: www.gov.pl

 

Adrianna Całus-Polak  – od 1 kwietnia 2022 r. pełniąca funkcję  Rzecznika Prasowego MEiN

 

Wczoraj (10 maja 2023 r.) na Portalu Samorządowym – Portalu dla Edukacji zamieszczono obszerny materiał, informujący o stanowisku Ministerstwa Edukacji i Nauki wobec zagrożeń bezpieczeństwa uczniów, które zaprezentowała w imieniu resortu powołana przed paroma tygodniami nowa rzeczniczka prasowa – Adrianna Całus-Polak. Oto fragmenty tego tekstu i link do pełnej wersji:

 

 

Dyrektor szkoły i nauczyciele powinni reagować na przemoc i sytuację domową ucznia

 

Dyrektor szkoły i nauczyciele powinni na bieżąco reagować w przypadku zdiagnozowania sytuacji domowej ucznia, w tym przemocy psychicznej (pogorszenie nastroju) czy fizycznej (ślady na ciele) poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak. […]

Odpowiadając na pytania dotyczące m.in. działań MEiN w sprawie zmarłego w poniedziałek ośmioletniego Kamila, rzeczniczka zaznaczyła, że Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło kontrolę doraźną w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28 w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, w której uczył się 8-letni Kamil. Kontrola rozpoczęła się 13 kwietnia 2023 r., a zakończyła 20 kwietnia 2023 r. […]

 

Jak podkreśliła, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu np. o pozbawienie władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy rodzice są niewydolni wychowawczo i sąd powinien monitować sytuację dziecka, obowiązany jest zawiadomić o tym sąd opiekuńczy (rodzinny). „Placówki oświatowe są szczególnie zobowiązane do wypełniania tego obowiązku” – dodała.

 

Ponadto informuję, że dyrektor szkoły i nauczyciele powinni na bieżąco reagować w przypadku zdiagnozowania sytuacji domowej ucznia, w tym przemocy psychicznej – pogorszenie nastroju, czy fizycznej – śladów na ciele” – podkreśliła. […]

 

Całus-Polak dodała, że „ważnym zadaniem umożliwiającym zapewnienie prawidłowego postępowania w sytuacji podejrzenia o przemoc jest stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu tej problematyki„. „Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę” – podkreśliła.

 

Jak zaznaczyła rzeczniczka MEiN, Ośrodek Rozwoju Edukacji corocznie prowadzi szkolenia dla placówek doskonalenia nauczycieli z zakresu procedury „Niebieskie karty”. Opracował także liczne materiały informacyjno-edukacyjne, które są dostępne w internecie. […]

 

Ponadto, od 1 września 2019 r. dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzić coroczną diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Na jej podstawie powstaje program wychowawczo-profilaktyczny. Jednocześnie, system oświaty zapewnia każdemu uczniowi wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Jej organizacja i zapewnienie uczniom adekwatnie do rozpoznanych potrzeb należy do kompetencji dyrektora szkoły” – podała rzeczniczka resortu edukacji. […]

 

Według niej „należy również zaznaczyć, że Minister Edukacji i Nauki realizuje zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. „Resort aktywnie uczestniczy w pracach (Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) nad założeniami do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które mają na celu wzmocnienie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie przez kompleksową regulację instytucji nie tylko prawa cywilnego, ale również karnego, która ma uzupełnić dotychczasowe rozwiązania” – dodała. […]

 

 

Cały tekstDyrektor szkoły i nauczyciele powinni reagować na przemoc i sytuację domową ucznia”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź