Portal Samorządowy” zamieścił wczoraj artykuł, zatytułowany „Za mało kuratora w szkole czy za dużo? Skrajne opinie o nowym prawie oświatowym”. Jego wartością jest zestawienie stanowisk dwu głównych nauczycielskich związków zawodowych wobec zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w prawie oświatowym. Oto jego najważniejsze fragmenty:

 

[…] Pojawienie się projektu nowelizacyjnego z 20 lipca, który ostatecznie był konsultowany, właściwie niczego w proponowanych regulacjach nie zmieniło. No może z wyjątkiem przepisów dotyczących funkcjonowania szkół niepublicznych, które mocno złagodniały. W stosunku do pierwotnych nie zmieniły się też opinie na temat proponowanych rozwiązań. Trzeba jednak wiedzieć, że zdania są tu mocno podzielone, czego jawnym dowodem są wypowiedzi przedstawicieli dwóch największych związków zawodowych skupiających nauczycieli i (co ważne) dyrektorów placówek oświatowych – Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz Ryszarda Proksę, przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”, których PortalSamorządowy.pl poprosił o skomentowanie tego, co znalazło się w ich opinii do projektu nowelizacji.

 

Według Krzysztofa Baszczyńskiego zmiany, które projekt proponuje, naruszają ustawowy podział kompetencji między organem prowadzącym a organem nadzoru, który kilka lat temu został wyraźnie określony. W konsultowanym projekcie ten podział został zburzony. […]

 

Drugi obszar krytykowanych przez ZNP zmian dotyczy założenia kagańca dyrektorom, rodzicom i nauczycielom w zakresie możliwości prowadzenia zajęć przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. […]

To jest postawienie wszystkiego na głowie, bo są sprawy, które się dzieją z dnia na dzień, i potrzebne jest wyjaśnienie uczniom pewnych problemów przez osobę kompetentną od razu, a nie za co najmniej dwa miesiące i to pod warunkiem, że kurator oświaty się na to zgodzi. Tym samym kreatywność dyrektora, kreatywność nauczyciela i rodziców zostaje całkowicie podporządkowana woli organu nadzoru – podkreśla Krzysztof Baszczyński.

 

Trzeci obszar krytyki projektowanych zmian dotyczy kwartalnych informacji na temat nauczycieli, którzy byli nieobecni w pracy na skutek choroby, urlopu dla poratowania zdrowia czy urlopu macierzyńskiego, które szkoły będą miały obowiązek składać do ZUS. […]

 

 

Całkowicie odmiennie ocenili przedłożony do konsultacji projekt przedstawiciele oświatowej Solidarności.

 

Od zawsze jesteśmy za tym, żeby kurator miał większy wpływ na to, co dzieje się w szkołach, a już szczególnie, gdy chodzi o merytorykę, czyli realizację programów i jakość kształcenia. Jednak to, co zaproponował minister Przemysław Czarnek, jest tylko półśrodkiem, który nie załatwia sprawy.  – podkreśla Ryszard Proksa.

 

Zdaniem związkowców z Solidarności jeśli minister chciał wzmocnić głos kuratora w konkursie na dyrektora, to powinien wykluczyć z niego rodziców, ponieważ ich rola w tym gremium jest bezzasadna, zawęzić liczbę przedstawicieli związków zawodowych do przedstawicieli trzech reprezentowanych oraz zmniejszyć liczbę głosów przypadających organowi prowadzącemu.[…]

 

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” nie widzi tez żadnego problemu w odwołaniu dyrektora w trakcie roku szkolnego. […]

 

Solidarność oświatowa nie widzi również problemu w przewidzianym w projekcie istotnym ograniczeniu dostępu organizacji i stowarzyszeń do szkół i ścisłym kontrolowaniu prowadzonych przez nie zajęć. […]

 

Przewodniczącemu oświatowej Solidarności nie przeszkadza też przepis mówiący o konieczności przekazywania tak szczegółowych danych dotyczących nauczycieli dla ZUS. – To na pewno zwiększy biurokrację, z którą walczymy, ale jeżeli ZUS uważa, że to jest mu potrzebne, to dyrektorzy powinni to robić – podkreśla.

 

Zdaniem związkowców z Solidarności istnieją jednak ważne kwestie, które w projekcie nie zostały uregulowane. Po pierwsze nie rozwiązano sprawy opiniowania arkuszy organizacyjnych szkoły przez związki zawodowe. […]

 

Druga sprawa dotyczy udziału związków zawodowych w konkursie na dyrektora placówki, w której nie istnieje organizacja związkowa.

 

Do tej pory nie było takiego problemu, bo jako organizacja terytorialno-branżowa byliśmy uczestnikami tych konkursów. Obecnie jednak w projekcie znalazł się zapis, który eliminuje nas z tych konkursów w szkołach, gdzie związków nie ma – podkreśla.

 

Zauważa jednocześnie, że problem ten dotyczy również opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

 

Cały tekst „Za mało kuratora w szkole czy za dużo? Skrajne opinie o nowym prawie oświatowym” TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/

 

 

 

 

Oficjalne stanowiska obu nauczycielskich związków zawodowych:

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Opinia ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (z 20 lipca br.)TUTAJ

 

 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

[Brak oficjalnego stanowiska na stronie www tego związku – TUTAJ ]

 Zostaw odpowiedź