Foto:  www.dziecko.trojmiasto.pl

 

Przerwa gdy przyjdzie – co z nią czynić…

 

 

26 lipca MEN na swej oficjalnej stronie poinformowało: Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach skierowany do konsultacji” Poniżej zamieszczamy fragmenty tego komunikatu o linki do dokumentów źródłowych: skierowanego do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia i jego uzasadnienia:

 

 

[…] Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami, zajęcia wymagające zwiększonego wysiłku umysłowego organizowane nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danych dniu, minimalny czas trwania przerw, a także obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Te główne zmiany zawiera projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dziś, 26 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projektowane rozporządzenie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. […]

 

[…] W projekcie rozporządzenia znalazły się nowe regulacje dotyczące:

 

1.obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Wzór rejestru został określony w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia. W rejestrze będą wpisywane m.in.: cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły. Do prowadzenia rejestru dyrektor może upoważnić inną osobę. Do wycieczek szkolnych stosuje się kartę wycieczki określoną w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055);

 

2.obowiązku uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu;

 

3.wprowadzenia minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły w tej kwestii będzie obowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, gdyż długość przerw powinna być racjonalnie dostosowana do potrzeb społeczności szkolnej, np. umożliwiać spożycie drugiego śniadania i obiadu. Ponadto, uczniom podczas przerwy należy zapewnić opiekę;

 

4.konieczności informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

 

Ponadto, zmieniony został przepis dotyczący zapewnienia możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkoły. W projekcie rozporządzenia (§ 5) jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Rozwiązanie to ma na celu skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczenie problemów z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającym na rozwój dziecka.[…]

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający szkołom dostosowanie do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w terminie do dnia 1 marca 2019 r. Termin ten umożliwi dostosowanie organizacji pracy szkoły i placówki w zakresie zmiany planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019, tj. po zakończeniu ferii zimowych.

 

 

Pełna treść informacji Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach skierowany do konsultacji”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach – TUTAJ

 

Uzasadnienie projektu   –  TUTAJ

 

Źródło  powyższych plików: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314251/katalog/12524157#12524157

 

 

 

Na jedno z proponowanych w projekcie rozwiązań zwrócono uwagę na portalu firmy Wolters Kluwer,  zamieszczając    31 lipca materiał zatytułowany Trudniejsze lekcje tylko rano – decyzję podejmie dyrektor”. Oto jego fragmenty:

 

 

Trudne lekcje do szóstej godziny

 

[…] Według nowych przepisów uczeń po sześciu lekcjach nie powinien mieć już zajęć wymagających wzmożonego wysiłku umysłowego. Rozporządzenie nie definiuje jednak, jakie to lekcje.

 

O doprecyzowanie zapisów poprosiliśmy resort edukacji. Jak podkreśla Justyna Sedlak z biura prasowego MEN, przepisy nie dzielą lekcji na trudne i łatwe.

 

Duże znaczenie mają metody i formy pracy na poszczególnych lekcjach i dlatego zajęcia, na których dominuje konieczność trwania w bezruchu, praca statyczna, długotrwała koncentracja uwagi, nie powinny występować jedne po drugich lub pod koniec dnia nauki, bo wtedy uczniowie są już zmęczeni. Wraz z występującym zmęczeniem, obniżają się możliwości percepcyjne uczniów wyjaśnia Justyna Sedlak  Zwykle intensywny wysiłek umysłowy kojarzony jest z przedmiotami ścisłymi, podczas których pojawiają się wzory, reguły, twierdzenia, algorytmy.

 

 

Cała informacja „Trudniejsze lekcje tylko rano – decyzję podejmie dyrektor”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

 

Zobacz także co na temat projektu nowego rozporządzenia w sprawie szkolnego BHP napisano w innych mediach:

 

 

„WPROST” „Nowa długość przerw, obowiązkowe szafki i dostęp do wody. MEN szykuje rewolucję w szkołach”   –   TUTAJ

 

„Gazeta Prawna”  –  „Koniec z matmą na ósmej lekcji, czyli kolejne pomysły MEN na zmiany w szkołach”   –   TUTAJ 

 

 

 Zostaw odpowiedź