Dzisiaj podzielimy się z Wami naszym najnowszym „odkryciem”. A jest nim – znaleziony na stronie Rzecznika Praw Dziecka  (!!!)– raport, zatytułowany „Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce”. Został on tam zamieszczony 9 lutego 2022 roku.

 

 

Uznaliśmy, ze zasługuje on na upublicznienie – jeśli nie ze względu na jego przedmiot badań i uzyskane wyniki oraz rekomendacje, sformułowane na podstawie tych badań, to choćby jako dowód na super poważne potraktowanie w tych badaniach uczniów w wieku 17-u lat, którzy są w nim nazwani:  dziewczęta – kobietami, a chłopcy – mężczyznami.

 

Nawet pomimo pewnych wątpliwości co do wyboru (także jego trybu) na wykonawcę tych badań akurat firmy Danae sp. z o.o. z Gdańska

 

 

Oto jego wybrane fragmenty:

 

 

1.CEL BADANIA

 

Głównym celem badania, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, jest ocena jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. Badanie wpisuje się w koncepcje teoretyczne związane z dobrostanem dzieci i młodzieży oraz ujęciami konstruktywistycznymi codzienności. Uzyskane wyniki pozwolą na identyfikację poziomu funkcjonowania dzieci w kilku wyróżnionych sferach życia (np. psychiczna, społeczna, rodzinna, wirtualna) oraz rekonstrukcję świata, w którym dzieci funkcjonują na co dzień (rekonstrukcja codzienności). Uzyskane rezultaty pozwolą na wskazanie obszarów problematycznych oraz tych, które stanowią zasób, mocne strony współczesnych dzieci i młodzieży. […]

 

Niniejszy raport koncentruje się na jednym wymiarze – zdrowiu fizycznym. W ocenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka jest on jednym z ważniejszych, szczególnie w kontekście zagrożenia pandemicznego i doświadczenia izolacji społecznej.

 

 

2.CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

 

Badaniem objęto łącznie ponad 5800 uczniów z całej Polski, na trzech poziomach edukacyjnych: edukacji wczesnoszkolnej (klasy 2. szkoły podstawowej), szkoły podstawowej (klasy 6.) i szkoły ponadpodstawowej (klasy 2. technika i licea ogólnokształcące). Pomiar przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza The KIDSCREEN. Realizacja badania w szkołach miała miejsce w czerwcu 2021 r., pod koniec roku szkolnego podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie wykonała firma Danae sp. z o.o. z Gdańska

 

KLASY DRUGIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

[…] W badaniu wzięły udział dzieci reprezentujące różne typy gospodarstw domowych. 6 na 10 badanych (63%) zadeklarowało, że wychowuje się w pełnej rodzinie składającej się z matki, ojca oraz ewentualnego rodzeństwa. Rzadziej drugoklasistów wychowują oboje rodziców oraz dziadkowie, bądź jeden z nich – 14%. Około 6% badanych dzieci wychowuje się tylko z matką i ewentualnym rodzeństwemoraz niespełna 3% w rodzinie z obojgiem rodziców, ewentualnym rodzeństwem, dziadkami bądź jednym z nich oraz wujostwem, ewentualnie z jednym z wujostwa.[…] Sytuacja materialna rodzin dzieci z drugich klas szkół podstawowych na ogół jest dobra. Trzy czwarte rodzin (75%) stać na dodatkowe wydatki, a niespełna jedna czwarta jest w stanie zaspokoić tylko bieżące potrzeby (23%).

 

 

KLASY SZÓSTE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

[…] Najwięcej szóstoklasistów wychowywało się w rodzinie pełnej, składającej się z obu rodziców i ewentualnego rodzeństwa (61%). Rzadziej badani pochodzili z rodziny składającej się z matki, ojca, ewentualnego rodzeństwa oraz dziadków bądź jednego z nich – 14%. Około 8% badanych nastolatków zamieszkiwało tylko z matką, a po 2% badanych zadeklarowało, że wychowuje się w rodzinie z babcią/dziadkiem, zarówno bez ojca, jak i z nim. Pozostałe 13% dzieci zamieszkiwało w innego rodzaju typach gospodarstw domowych. […] Sytuacja materialna rodzin uczniów z 6. klas szkół podstawowych była przez nich oceniana jako dobra – 88% deklarowało, że wystarcza im pieniędzy na bieżące potrzeby i wszelkie wydatki, co dziesiąta rodzina miała środki na zabezpieczenie tylko bieżących potrzeb, a 1% gospodarstw borykał się z problemami finansowymi.[…]

 

 

KLASY DRUGIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ


W badanej próbie 44% uczniów szkół ponadpodstawowych to uczniowie technikum, a 56% uczęszczało do liceum ogólnokształcącego. Kobiety stanowiły ponad połowę respondentów z tej kategorii wiekowej (55%), przy czym dwie trzecie z nich uczyło się w liceum (66%). Mężczyźni częściej byli uczniami szkół technicznych (60%), do liceum uczęszczała jedna trzecia z nich. Chociaż szkoły ponadpodstawowe zlokalizowane były w miastach, uczniowie pochodzili z różnych typów wielkości miejscowości. Czterech na dziesięciu nastolatków (41%) mieszkało na obszarach wiejskich, 16% zamieszkiwało największe miasta, a co dziesiąty miasto liczące od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (10%). […] Sytuacja materialna gospodarstwa była przez młodzież z klas licealnych i w technikach oceniana jako dobra – 88% deklarowało, że wystarcza im pieniędzy na bieżące potrzeby i wszelkie wydatki, co dziesiąta rodzina (11%) miała środki na zabezpieczenie tylko bieżących potrzeb, a 1% gospodarstw borykał się z problemami finansowymi. […]

 

 

3.WYNIKI BADANIA

 

[…] Ogólne wyniki związane oceną relacji z rówieśnikami wskazują, że 17% uczniów w Polsce wymaga interwencji w obszarze związanym ze zdrowiem fizycznym. W badaniu niski wynik osiągnęło 19% uczniów klasy 2. SP, 16% uczniów klasy 6. SP oraz 15% uczniów klasy 2. szkoły ponadpodstawowej. […]

 

 

 

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW EDUKACYJNYCH

 

1.2.KLASY SP

 

 

Subiektywne poczucie zdrowia dzieci z klas drugich szkół podstawowych było bardzo wysokie – aż siedmiu na dziesięciu uczniów (70%) uznało swoje zdrowie za bardzo dobre lub doskonałe (odpowiednio 34% i 36%). Zaledwie 5% ośmio- i dziewięciolatków oceniło je jako „takie sobie”. Średnio w tym aspekcie dzieci uzyskiwały 3,0 pkt na 4,0 możliwe. […]

 

Równie wysoko oceniane przez najmłodszych były aktywność i sprawność fizyczna w ostatnim tygodniu. Ośmiu na dziecięciu uczniów (79%) czuło się dobrze i było sprawnych fizycznie. Taki sam odsetek deklarował zdolność do biegania, przy czym prawie połowa dzieci (47%) wskazała najwyższą opcją („ogromnie”). Niespełna jedna dziesiąta uczniów (9%) w minionym tygodniu nie była aktywna fizycznie lub takie sporty jak bieganie, pływanie czy taniec uprawiała w nieznacznym stopniu. […]

 

Powyższe wysokie wyniki przekładają się także na wysoki poziom energii wśród najmłodszych badanych. 43% dzieci zawsze było pełne sił, co trzecie zaś czuło się tak bardzo często (34%). Zaledwie 6% miało energię rzadko lub wcale. W tym aspekcie ośmio- i dziewięciolatkowie uzyskiwali przeciętnie 3,1 pkt na 4 możliwe. […]

 

 

2.6 KLASY SP

 

Jak swój ogólny stan zdrowia oceniali szóstoklasiści? W tym wypadku również 70% uczniów przyznało bardzo wysokie oceny, przy czym 22% uznało swoje zdrowie za doskonałe, a prawie połowa (48%) za bardzo dobre. Dla 6% ogólny stan zdrowia nie był zadowalający. Średnio dwunasto- i trzynastolatkowie uzyskiwali w tym zakresie 2,8 pkt na 4, nieco mniej niż młodsze dzieci.[…]

 

Zdecydowana większość młodszej grupy nastolatków czuła się dobrze i była sprawna fizycznie, uprawiała sport w minionym tygodniu oraz była zdolna do biegania (ok. 70% pozytywnych wskazań w każdym ze stwierdzeń). Najsłabiej w temacie aktywności fizycznej uplasowało się ćwiczenie (np. bieganie, taniec, pływanie) w minionym tygodniu – 12% szóstoklasistów nie podejmowało ich wcale lub robiło to rzadko. […]

 

Ponad połowa (52%) uczniów klas szóstych była pełna energii, w tym 15% „zawsze”. Z drugiej strony – więcej niż jedno dziecko na dziesięć (12%) miało ją w poprzednim tygodniu rzadko lub nie miało wcale. Przeciętnie w tym aspekcie uczniowie uzyskiwali 2,5 pkt na 4. […]

Niezmiennie najwyższy poziom energii częściej obserwowany jest u chłopców (17% do 12%). Istotnie częściej wskazują na niego również dzieci z dużych rodzin, powyżej 5. dzieci (22%).

 

 

3.2.KLASA LO/TECH

 

Ogólna ocena własnego zdrowia wśród młodzieży jest nieco niższa niż w przypadku uczniów szkół podstawowych. Połowa (50%) ocenia je wysoko – jako doskonałe (11%) lub bardzo dobre (39%). 14% uznaje je za niezadowalające, przy czym przeciętna liczba uzyskiwanych w tym aspekcie punktów to 2,5 na 4.[…]

 

Znacznie lepiej definiują je mężczyźni – 40% procent ocenia je jako bardzo dobre, 18% jako doskonałe, podczas gdy wśród kobiet odsetki te wynoszą kolejno 38% i 5%. Ponad połowa uczniów czuła się dobrze i była sprawna fizycznie (55%), była również zdolna do biegania (52%). Natomiast więcej niż jedna czwarta (27%) nie podejmowała aktywności fizycznej w minionym tygodniu lub robiła to tylko w niewielkim stopniu. […]

 

Poziom energii najstarszych nastolatków nie jest już tak wysoki. Mniej niż jedna trzecia była pełna sił co najmniej często (29%), zaś podobny odsetek miał ją rzadko lub wcale (31%). Średnia liczba punktów uzyskiwanych przez uczniów to 2,0 na 4. […]

 

 

4.REKOMENDACJE

 

Prezentowane rekomendacje są wynikiem analizy danych uzyskanych w omawianym projekcie, a także wiedzy eksperckiej i doświadczenia Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka.

 

Wyniki badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce oraz prace i rekomendacje Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka staną się podstawą opracowania wystąpień generalnych Rzecznika, a także projektów nowych aktów prawnych.

 

1.Aktywność fizyczna zmienia się wraz z wiekiem. Istotnym jest podjęcie działań, które pozwolą na utrzymanie poziomu aktywności fizycznej w starszym wieku dzieci i młodzieży.

 

2.Promowane formy aktywności fizycznej powinny być dostosowane do zainteresowań dzieci i młodzieży i zmieniać się wraz z wiekiem dzieci.

 

3.Zadaniem rodziców i szkoły jest wytworzenie u dzieci nawyków aktywności fizycznej, tak aby stały się one czynnościami rutynowymi.

 

4.Kluby sportowe powinny stać się miejscami nie tylko uprawiania sportu wyczynowego, lecz także amatorskiego pozwalającego zachować tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży.

 

5.Ważna jest promocja zastępowania, kiedy jest to możliwe, korzystania ze środków komunikacji miejskiej czy samochodów poruszaniem się rowerami i pieszo.

 

6.Szkoła jest szczególnym miejscem rozwijania sprawności fizycznej uczniów, także poprzez ciekawe i rozwijające zajęcia wychowania fizycznego.

 

7.Szkoły posiadające dobrą infrastrukturę sportową powinny zapewnić możliwość jej wykorzystania także poza zajęciami lekcyjnymi.

 

 

 

Pełna treść „Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 

 Zostaw odpowiedź