Na internetowej stronie MEN zamieszczono poniższą informację:

 

Wykonanie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn.24 września 2013 r. r. (sygn. akt K 35/12) – to główny cel skierowanego dzisiaj do konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 

Trybunał stwierdził wówczas niezgodność z Konstytucją RP zawartego w ustawie przepisu dotyczącego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że istota zagadnień związanych z konstytucyjnym prawem do nauki, które obejmuje również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych – powinna zostać określona bezpośrednio w ustawie. Dodał, że kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

 

Dlatego też w przekazanej do konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje się wprowadzenie przepisów dotyczących:

 

 

1) ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodany rozdział 3a);

 

2) ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń: szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodany rozdział 3b).

 

Projekt przewiduje również inne zmiany, niezwiązane z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Z treścią projektu i uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ*

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Projekt ustawy
Uzasadnienie

 

* W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

 Zostaw odpowiedź