Podczas zbliżającego się 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ( 27, 28 i 29 stycznia 2016 r.), już pierwszego dnia w porządku obrad, na 3. pozycji, znalazł się punkt: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 48)

 

Świecka Szkoła

 

Dla pełnej informacji należy przypomnieć, że jest to projekt, zgłoszony w trybie inicjatywy obywatelskiej, jako owoc kampanii zbierania podpisów, która pod hasłem „Świecka Szkoła” trwała latem ub. roku i zakończyła się złożeniem     w Kancelarii Sejmu 155 tysięcy podpisów pod tym projektem..

 

 

Dzisiaj Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec tego obywatelskiego projektu ustawy, przedłożone przez ministra edukacji narodowej:

 

Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

Rząd negatywnie ocenia zmiany zawarte w projekcie obywatelskim.

 

Odnosząc się do wprowadzenia zasady mówiącej, że decyzja o udziale w lekcjach religii należałaby wyłącznie do uczniów, rząd podkreśla, że może to stanowić istotne naruszenie praw rodziców. Konstytucja RP (art. 48) gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać poziom dojrzałości dziecka, wolność jego sumienia i wyznania. Z tego względu art. 12 ustawy o systemie oświaty – przyznający prawo decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych osobom pełnoletnim – zdaniem rządu doskonale respektuje zasadę budowania właściwych relacji w rodzinie i współuczestniczenia dziecka w podejmowaniu decyzji w miarę pogłębiania się jego dojrzałości.

 

Kolejna kwestia dotyczy wprowadzenia zakazu finansowania lekcji religii ze środków publicznych. Według rządu, finansowanie zajęć z religii przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, czyli praktycznie przez rodziców, którzy są członkami tych wspólnot, byłoby naruszeniem dwóch konstytucyjnych zasad: wolności religii i bezpłatności nauki. Art. 53 ust. 4 Konstytucji RP mówi o tym, że religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, może być przedmiotem nauczania w szkole. Dlatego wprowadzenie odpłatności za uczestnictwo w nauczaniu religii organizowanej w szkole publicznej mogłoby zostać odebrane jako naruszanie zagwarantowanej wolności religii.

 

 

Źródło: www.premier.gov.plZostaw odpowiedź