Foto: www.splazydeb.edu.pl

 

1 września 2016 roku uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach Dębowieckich wzięli udział w  uroczystej mszy świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konieczności prawnego uregulowania uczestniczenia przez nauczycieli w uroczystościach religijnych organizowanych z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego oraz zobowiązywania ich do sprawowania opieki nad uczniami podczas rekolekcji wielkopostnych. Oto obszerne fragmenty informacji, jaką na ten temat zamieszczono 27 stycznia na stronie RPO:

 

Zgodnie z zasadami dotyczącymi organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii.[…]

 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zasadnym byłoby doprecyzowanie zasad organizowania w szkole uroczystości o charakterze religijnym. Z wpływających do Rzecznika skarg wynika bowiem, że podczas tego typu uroczystości często dochodzi do naruszania konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania osób nieutożsamiających się z wyznawaną przez większość uczniów religią.

 

Wątpliwości Rzecznika budzi również przepis rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu nauczania religii w szkołach publicznych, który przyznaje uczniom uczęszczającym na lekcje religii zwolnienie na udział w rekolekcjach wielkopostnych. W ocenie Rzecznika wykracza on poza upoważnienie zawarte w ustawie o systemie oświaty. W przepisie ustawowym, użyto bowiem pojęcia „organizowanie nauki religii”, w ramach którego nie mieści się „udział w rekolekcjach wielkopostnych”. Doprecyzowania wymaga również samo pojęcie „rekolekcji wielkopostnych”, które ma charakter kanoniczny, a nie publicznoprawny. […]

 

Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o rozważenie zasadności zlecenie nadzoru planowego dotyczącego respektowania wolności sumienia i wyznania nauczycieli opiekujących się uczniami podczas rekolekcji wielkopostnych oraz o zajęcie stanowiska, co do zasadności podjęcia działań legislacyjnych we wskazanym wyżej zakresie.

 

 

Pełna treść informacji  –  TUTAJ

 

 

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konieczności uczestniczenia przez nauczycieli w uroczystościach religijnych z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego oraz w rekolekcjach    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

 

UWAGA!         

Informujemy, że relacja z debaty „Guo vadis edukacjo?!”, jaka odbyła się dzisiaj w Łodzi w Centrum Biznesowym „SYNERGIA” z udziałem prezesa ZNP Sławomira Broniarza i prof. UAM w Poznaniu Beaty Jachimczak zostanie zamieszczona w dniu jutrzejszym.Zostaw odpowiedź