W połowie przedszkoli w woj. podlaskim doszło do nieprawidłowości w procesie rekrutacji, a w wielu istnieją zagrożenia związane z dostępnością miejsc. Rzecznik Praw Dziecka ponownie pyta MEN czy monitoruje problem i jak zamierza go rozwiązać?

 

RPD

Foto:www.google.pl

 

Zagwarantowanie prawa do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku 3-6 lat jest niezwykle istotnym zadaniem. Tymczasem z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że przygotowanie gmin do jego realizacji z dniem 1 września 2017 r. nie jest w pełni satysfakcjonujące – uważa Marek Michalak.

 

W wystąpieniu generalnym do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Rzecznik przytacza wyniki kontroli, którą NIK przeprowadził od 15 czerwca do 30 września 2015 r. w przedszkolach i podobnych placówkach na Podlasiu. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w co najmniej 80% skontrolowanych gmin baza oświatowa pozwala na zaspokojenie od 1 wrześ- nia 2017 r. jedynie od 69% do 92,1% potrzeb na miejsca w przedszkolach publicznych zameldowanych na ich terenie dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zdaniem NIK zagrożenie to zwiększa przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia.

 

NIK zwraca także uwagę na nieprawidłowości w procesie rekrutacji do przedszkoli, polegające na naruszeniu przepisów ustawowych oraz procedur wewnętrznych m.in. : ustaleniu przez organy do tego nieuprawnione (komisje rekrutacyjne) dodatkowych kryteriów rekrutacji (kryteria te nie były podawane do publicznej wiadomości), nieprawidłowym ocenianiu i kwalifikowaniu wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola czy niezachowaniu przepisów dotyczących postępowania odwoławczego.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej  –  TUTAJ

 

 

Trzeba tu przypomnieć, że RPD już w styczniu 2016 pytał MEN, czy obowiązek zapewnienia sześciolatkom edukacji przedszkolnej nie spowoduje zmniejszenia liczby miejsc dla 3-letnich dzieci. Oto fragment komunikatu o tamtym wystąpieniu:

 

Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony sytuacją trzylatków, które będą ubiegać się o miejsce w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017. – Czy obowiązek zapewnienia sześciolatkom edukacji przedszkolnej nie spowoduje zmniejszenia liczby miejsc dla 3-letnich dzieci? – pyta Marek Michalak Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską.[…]

 

Cały komunikat „Trzylatki w przedszkolu – pytania do MEN”  –  TUTAJ

 

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2016 r.  –  TUTAJ

 

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej  –  TUTAJ

 

 

Rzecznik Praw Dziecka niepokoi się także o placówki wsparcia dziennego. Oto komunikat o wystąpieniu Rzecznika w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Istnienie wielu placówek wsparcia dziennego bywa zagrożone, a szkoda, bo to one mają wspierać rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

 

Zaostrzone przepisy lokalowo-sanitarne dla placówek wsparcia dziennego wprowadzone w ostatnich latach sprawiły, że wiele z nich musiało zostać zlikwidowanych. Ile dokładnie tego nie wiadomo, w ub. roku Rzecznik zwrócił się do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o oszacowanie skali i analizę problemu. Teraz prosi o wnioski.

 

Marek Michalak, który walczył o placówki wsparcia dziennego od 2012 r. wielokrotnie podkreślał, że stanowią one wyjątkową szansę dla wielu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Bez odpowiedniego wsparcia niektóre z dzieci być może nie będą mogły pozostać w swoich rodzinach biologicznych i będzie konieczne umieszczenie ich w pieczy zastępczej, czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym, co w każdym przypadku wiązać się będzie z kolejną traumą w ich życiu – podkreśla.

 

W opinii Rzecznika placówki tego typu są więc najbardziej potrzebne w dzielnicach miast i gminach o dużym bezrobociu, gdzie pozyskanie lokali na cele społeczne, które spełniałyby warunki określone w ustawie i w rozporzą- dzeniu jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.brpd.gov.plZostaw odpowiedź