Przed tygodniem (11 września) zakończyło się 15. posiedzenie Senatu RP X kadencji. W trakcie obrad senatorowie m.in wysłuchali informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019.

 

Foto: Michał Józefaciuk [www.senat.gov.pl]

 

Rzecznik Praw Dziecka w Senacie RP podczas posiedzenia w dniu 11. września 2020 r.

 

 

Oto fragment, zaczerpnięty z oficjalnej strony Senatu RP, informacji z prac Senatu w dniu 11 września 2020 r.

 

[…] W ostatnim dniu obrad senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka o działalności w 2019 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Jak podkreślił rzecznik, przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Uznaje też, że naturalnym środowiskiem i miejscem jego rozwoju jest rodzina. Zapewnił, że podejmuje działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, deprawacją, demoralizacją, wyzyskiem, zaniedbaniem i każdym innym złym traktowaniem. „Dzieckiem jest każda osoba, istota ludzka od poczęcia do 18. roku życia. Ten aspekt, jakże podstawowy i istotny, niestety, budzi ciągle wątpliwości, a przypominanie o podstawowym prawie człowieka budzi ataki”zaznaczył Mikołaj Pawlak.

 

Pytania senatorów dotyczyły m.in. jego współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniem Ordo Iuris, kryteriów, jakimi kieruje się w doborze swoich współpracowników i ekspertów. Inna kwestia dotyczyła zeszłorocznych strajków nauczycieli. Jak stwierdził Mikołaj Pawlak, relacje prawa nauczycieli do strajku i prawa dzieci do nauki, tego, które z tych praw i w jakiej formie powinno mieć pierwszeństwo, powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny.

 

Kolejne pytania dotyczyły informacji rzecznika o przekazywaniu przez edukatorów seksualnych tabletek na zmianę płci w jednej z poznańskich szkół. Zdaniem senatora Bogdana Klicha było to rozpowszechnianie fake newsa. W jego opinii rzecznik zbyt często zapędza się w polemiki o charakterze ideologicznym.

 

Krytyczne uwagi senatorów dotyczyły też opinii rzecznika praw dziecka na temat istniejącego kompromisu aborcyjnego i przystąpienia razem z posłami Prawa i Sprawiedliwości do wniosku w tej sprawie skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, opinii o dzieciach poczętych metodą in-vitro czy dzieciach nieheteronormatywnych. Zdaniem senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej dotychczasowe działania rzecznika praw dziecka budzą poważne zastrzeżenia. Według niej szczególny rodzaj jego misji wymaga spokoju i ciszy. Niestety, tych warunków nie spełnia obecny rzecznik praw dziecka. Dlatego powinien rozważyć dalsze kontynuowanie swej misji.

 

W ocenie senatora Marcina Bosackiego rzecznik Mikołaj Pawlak jest „kierowanym obsesjami żołnierzem walki ideologicznej” i powinien zostać jak najszybciej odwołany z funkcji rzecznika praw dziecka. O braku bezstronności, niezależności i obiektywizmu mówili senatorowie Magdalena Kochan i Adam Szejnfeld.

 

Za dotychczasową działalność rzecznika praw dziecka dziękował natomiast senator Kazimierz Wiatr, pozytywnie oceniając jego wysiłki na rzecz ochrony życia czy prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci. Według senatora Jana Marii Jackowskiego senacką debatę na temat sprawozdania rzecznika praw dziecka zdominowała warstwa polityczno-ideologiczna. Zdaniem senatora Mikołaj Pawlak był krytykowany przede wszystkim ze względu na swoje poglądy i przekonania, a nie podejmowane działania. Apelował o niewypaczanie konstytucyjnej wartości wolności słowa. Skonstatował też, że w Polsce coraz częściej do debaty publicznej wkrada się terror politycznej poprawności.

 

 

Źródło: www.senat.gov.pl

 

 

Zapis stenograficzny z tej części obrad Senatu RP (wystąpienie RPD i dyskusja) – TUTAJ

 

 

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2019 roku – druk nr 100 – TUTAJ

 

 

Foto: screen z pliku wideo [www.facebook.com/SenatRP]

 

Senator Magdalena Kochan o dotychczasowej działalności Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, plik wideo – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź