Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek został przekazany do konsultacji społecznych. Poinformował o tym, niezwykle lapidarnie, portal oswiata.abc.com:

 

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia określającego wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące realizacji niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków działalności dydaktycznej.

 

Wymagania obejmują m.in.: efekty w zakresie kształcenia, tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów, zarządzania placówką. Rozporządzenie wymaga, by szkoła działała zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Jako priorytet działalności placówki, przepisy wskazują organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Duży nacisk – według wprowadzanych regulacji – placówki mają też położyć na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans.

 

Uczniowie i nauczyciele powinni być przyzwyczajeni do wspólnego planowania, współpracy w realizacji zadań, wspólnych ustaleń, wykorzystywania informacji, rozumienia różnych punktów widzenia” – pisze MEN w uzasadnieniu i jako jedno z wymagań stawia współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 
Aby przybliżyć naszym czytelnikom treści projektu nowego rozporządzenia, zanim jeszcze stanie się ono obowiązującym aktem prawa oświatowego, proponujemy lekturę fragmentu Uzasadnienia do przedłożonego projektu, a poniżej linki do pełnych treści projektu, załącznika i uzasadnienia:

 

Uzasadnienie
(fragment)

 

Wymagania wobec szkół i placówek, określone w rozporządzeniu, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
5) zarządzania szkołą i placówką.

 

Wymagania stanowią o pożądanym sposobie realizacji zadań przez szkoły i placówki wskazując ich – uznane za kluczowe – cele i zadania. Wymagania nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z obowiązkami szkoły wobec uczniów i rodziców, ale wskazują wymagania strategiczne i priorytetowe, wybrane w taki sposób, aby pomagały planować i organizować pracę szkoły. Poprzez wymagania wskazane są aspekty działalności szkoły warte podkreślenia jako kluczowe. Szkoły i placówki powinny działać w celu spełnienia wymagań, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami. To szkoły powinny dobierać metody i sposoby działania tak, aby umożliwiały one osiągnięcie stanu opisywanego przez wymagania, ale również odzwierciedlały specyfikę szkoły lub placówki. Wymagania zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na wytyczenie kierunków działania i jednocześnie umożliwiający zespołom szkolnym prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i właściwościami. Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania zależy od jej autonomicznych decyzji. […]

 
Wymagania wobec szkół są – obok podstawy programowej – drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju.
Uwzględniając różnice w zakresie organizacji i realizowanych zadaniach wymagania sformułowano odrębnie dla:

• przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
• szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
• placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,
• placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.
• specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szklono-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Wymagania określone w odniesieniu do poszczególnych grup szkół i placówek są adekwatne do specyfiki ich pracy. […]

 
> Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek*
> Załącznik: Wymagania wobec szkół i placówek *
> Uzasadnienie do projektu rozporządzenia *

 

 

*Źródło: www.legislacja.rcl.gov.plZostaw odpowiedź