Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw   (druk nr 3302).

 

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Tomasz Zieliński (PiS).

 

Projekt m.in:

 

ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienia rozwiązań dotyczących w szczególności oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, tak aby nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych,

 

zawiera regulacje dotyczące zapewnienia prawa do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę na stanowisku nauczyciela przed wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 r., kiedy to system emerytalny przewidywał dla nauczycieli odrębne zasady przechodzenia na emeryturę, a którym nie przysługuje prawo do przejścia na emeryturę na takich zasadach na podstawie dotychczasowych przepisów,

 

– zawiera zmianę ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, która ma na celu rozszerzenie katalogu nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Komisja odrzuciła wnioski o:

 

– wysłuchanie publiczne w sprawie ww. projektu,
– powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia ww. projektu,
– dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia,
– wystąpienie o opinię do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Komisja przyjęła poprawki, które dotyczyły m.in.:


– wprowadzenia dodatkowych regulacji umożliwiających przejście nauczycieli na emeryturę o 10 lat wcześniej niż jest to przewidziane w przepisach ogólnych dotyczących wieku emerytalnego,

– ułatwienia w uzyskaniu przez cudzoziemców i obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą certyfikatu znajomości języka polskiego jako języka obcego,

– zmian w stypendiach doktoranckich,

– zniesienia zakazu zatrudniania doktorantów w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

 

Komisja przyjęła sprawozdanie.

 

Sprawozdawca – Tomasz Zieliński (PiS).

 

W posiedzeniu uczestniczyli sekretarze stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Wojciech Murdzek i Dariusz Piontkowski.

 

 

 

Źródło:  www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/

 

 

 

 

Przebieg procesu legislacyjnego  –  TUTAJ

 

 

 

 

O procedowanym w Sejmie projekcie ustawy obszerny tekst zatytułowany „Przywileje dla nauczycieli i więcej władzy dla kuratora – Sejm pracuje nad ustawą” zamieszczono dzisiaj (15 czerwca 2023 r.) na portalu Prawo.pl  –  TUTAJ

 

 

 

 Zostaw odpowiedź