Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów. Zmiany podyktowane były koniecznością uwzględnienia pełnych nazw szkół wraz z nadanymi im przez Radę Miejską imionami czy zmianami nazw niektórych ulic. Ponadto, jak tłumaczyła dyrektor Wydziału Edukacji, Beata Jachimczak, powstała nowa szkoła podstawowa w Mileszkach oraz konieczne było ponowne przywrócenie obwodu Gimnazjum nr 40.

 

Zmiany w sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów dotyczą 38 szkół podstawowych i 20 gimnazjów, czyli prawie połowy tychże placówek oświatowych funkcjonujących w mieście. – Po bardzo długich negocjacjach udało się dojść do konsensusu – mówiła B. Jachimczak, zaznaczając, że zmiany odpowiadają zapotrzebowaniom większości szkół.

 

Na pytanie radnej Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak o ilość placówek, które zgłosiły uwagi do proponowanych zmian poinformowano, że padło 17 wniosków z propozycjami od szkół podstawowych oraz 12 od gimnazjów. Nie uwzględniono uwagi jednej szkoły podstawowej, bowiem jej przyjęcie zagrażałoby funkcjonowaniu sąsiadującej z nią placówki oświatowej. Były również uwagi dwóch gimnazjów, jednak nie udało się dojść ze szkołami do porozumienia, dlatego żadnych zmian w ich przypadku nie dokonano. Radna mówiła także o opinii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zdaniem którego w dwóch dzielnicach nie odbyły się w sprawie zmiany sieci szkół konsultacje społeczne.

 

Zarzuty odpierała dyrektor Wydziału Edukacji, która tłumaczyła, iż obecnie konsultacje mają charakter miejski. – Informacje o nich były upublicznione. Odbyły się 2 spotkania otwarte, w których uczestniczyło 20 osób – mówiła.

 

Źródło: uml.lodz.pl

 

Wcześniej, bo we wtorek 14 stycznia br., projekty uchwał w tej sprawie uzyskały, choć nie jednomyślnie, (stosunkiem głosów 5 za przy 4 wstrzymujących się – w sprawie sieci i granic obwodów szkół podstawowych i 6 za przy 3 wstrzymujących – się w sprawie sieci i granic obwodów gimnazjów) pozytywną opinię Komisji Edukacji Rady Miejskiej. Jeszcze przed głosowaniem obecni na posiedzeniu przedstawiciele obu związków zawodowych: Regionalnej Sekcji Oświaty Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP wnioskowali o odroczenie procedowania tych uchwał do czasu przeprowadzenia pełnych konsultacji społecznych z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wnioski te nie zostały uwzględnione przez prowadzącą obrady Komisji (pod nieobecność jej przewodniczącej – radnej Wiesławy Zewald) – jej wiceprzewodniczącą, radną Małgorzatę Niewiadomską-Cudak (SLD).

 

(Informacja własna)

 Komentarze niedostępne