Jednym z „rewolucyjnych”pomysłów ówczesnej minister edukacji Anny Zalewskiej, obok likwidacji gimnazjów, była zmiana nazewnictwa szkół – do tamtej pory zasadniczych zawodowych – na szkoły branżowe I stopnia. A skoro miały funkcjonować szkoły pierwszego to muszą powstać także szkoły branżowe drugiego stopnia.

 

Warto przypomnieć, że także przed tą „reformą” absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogli kontynuować naukę, ale wtedy szkoły te nazywały się 3-letnimi technikami uzupełniającymi.

 

W 2020 roku minęły 3 lata od wdrożenia tamtej „reformy” i w czerwcu opuścili szkoły branżowe I st. ich pierwsi absolwenci. Czy w lokalnych systemach edukacji przygotowano dla nich oferty dalszego kształcenia? Czy wśród nich w ogóle byli chętni do kontynuowania kształcenia w szkołach branżowych II stopnia?

 

Oto jak ta sytuacja wygląda w Łodzi:

 

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 15 kwietnia 2020r. przyjęto uchwały w sprawie utworzenia Branżowych Szkół II stopnia i włączenia ich do następujących zespołów szkół:

 

>Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 – do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88;

 

>Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 – do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137;

 

>Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 – do Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2;

 

>Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 – do Zespołu Szkół Samochodowych wŁodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/;

 

>Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21.

 

 

Dziś już wiemy, że powstały tylko dwie szkoły branżowe II stopnia: w Zespole Szkół Gastronomicznych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. W obu przypadkach będzie to nauka w zawodzie „technik żywienia i usług gastronomicznych”. O ile w SOS-W nr 1 do utworzenia klasy wystarczyło 6 osób niesłyszących i słabo słyszących, to „Gastronomikowi” udało się zrekrutować aż 32 osoby (w tym 8 osób to absolwenci szkół branżowych I st. spoza Łodzi).

 

Natomiast nie powiodła się akcja rekrutacyjna (odbyweała się ona poza systemem e-rekrutacji) pozostałym zespołom szkół, i to w tak popularnych, jak „samochodówka”, czy „spożywczak”. Także Zespół Szkół Rzemiosła nie zrekrutował wystarczającej liczby kandydatów, która pozwoliłaby mu na otwarcie klasy w zawodzie „technik usług fryzjerskich”.

 

Szkoły te podejmą kolejną próbę rekrutacji – z ofertą rozpoczęcia nauki w II semestrze, jako że szkoły branżowe II stopnia, jako szkoły dla dorosych, funkcjonuję w systemie semestralnym, nie rocznym.

 

 

A teraz kilka podstawowych informacji o szkołach branżowych II stopnia:

 

Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

 

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

 

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia. Absolwent szkoły kształcącej np. w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Nie może natomiast zostać przyjęty do szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie np. technik usług fryzjerskich, technik handlowiec czy technik technologii żywności. Kwalifikacje ze szkoły I stopnia muszą być spójne. Więcej informacji o szkołach branżowych II stopnia TUTAJ

 

Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego (jest ich TYLKO 6) w branżowej szkole II stopnia: język polski; język obcy nowożytny; matematyka; informatyka; wychowanie fizyczne; etyka. W regionach w których jest takie zapotrzebowanie uczniów możliwa jest także nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub język regionalny – język kaszubski.

[Źródło: Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – załącznik nr 2. TUTAJ]

 

Będziemy dalej śledzić sukcesy lub porażki projektu „szkoła branżowa II stopnia” na terenie Łodzi redakcja OE.Zostaw odpowiedź