Foto: www.google.pl (www.polishexpress.co.uk)

 

Wczoraj, 25 czerwca, Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji  społecznych  projekt kolejnej ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zawierający nowe regulacje prawne, które mają stać się podstawą reformy kształcenia zawodowego. Jako że sam projekt jest tekstem bardzo trudnym w lekturze – zalecamy raczej zapoznanie się z treścią „Uzasadnienia”, jakim MEN opatrzyło ten projekt. Ale i ten drugi tekst nie jest łatwo przeczytać – liczy 83 strony. Dlatego proponujemy kilka faz zapoznawania się z treścią tego materiału.

 

Na początek – kilka fragmentów pierwszych 4 stron „Uzasadnienia”:

 

Głównym celem zmian wprowadzanych projektowaną ustawą jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Proponowane rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy. […]

 

W centrum proponowanych od roku szkolnego 2019/2020 zmian jest uczeń – wszystkie działania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinny być skoncentrowane na tym, aby absolwenci szkoły posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami wydanymi w wyniku złożonych egzaminów. Ponadto absolwent powinien zostać przygotowany do uzyskania niezbędnych dla przyszłego pracodawcy uprawnień lub kwalifikacji rynkowych albo posiąść w trakcie nauki dodatkowe umiejętności niezbędne do wykonywania na przyszłym stanowisku pracy. […]

 

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. […]

 

Uczeń – to również młodociany pracownik, kształcący się w branżowej szkole I stopnia. Niezbędne jest podjęcie współpracy pracodawcy ze szkołą, w której ten młodociany pracownik realizuje kształcenie zawodowe teoretyczne oraz kształcenie ogólne. Oba te podmioty są odpowiedzialne za kształcenie ucznia – młodocianego pracownika, który w tej formie realizuje obowiązek nauki. Pracodawcy, którzy kształcą młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. […]

 

Zmiany w szkolnictwie branżowym planowane od roku szkolnego 2019/2020 koncentrują się również na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych.[…] Wpisany w proponowane zmiany obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego może przyczynić się do wzmocnienia działań podejmowanych przez szkołę, nakierowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Obowiązkowy egzamin zawodowy potwierdzi efektywność procesu kształcenia, pozwalając na dokonanie rzetelnej i kompleksowej oceny faktycznego stanu kształcenia zawodowego w Polsce. […]

 

Kuratorzy oświaty wezmą odpowiedzialność za koordynację organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Rozwiązanie to ma na celu optymalne wykorzystanie sieci podmiotów realizujących to zadanie, tak aby młodociani pracownicy mogli kształcić się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Niezbędna będzie przy tym synchronizacja organizacji turnusów, zwłaszcza w przypadku zawodów, dla których brak będzie możliwości zorganizowania turnusu na danym terenie oraz w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, dla których niezbędne będzie dostosowanie warunków kształcenia. […]

 

Od s.4 zaczynają się szczegółowe i bardzo obszerne opisy proponowanych zmian ustawowych. Swoisty „spis treści” tej części „Uzasadnienia” zawiera załączony plik pdf  –  TUTAJ

 

 

 

Dla czytelnika, który zamierza zapoznać się z pełnymi wersjami – zarówno projektu jak i uzasadnienia, przygotowaliśmy linki do plików z obu tymi dokumentami:

 

 

Projekt ustawy, skierowany do konsultacji społecznych    –   TUTAJ

 

 

Uzasadnienie projektu   –   TUTAJZostaw odpowiedź