W minioną sobotę (14 maja 2022 r.) na fanpage „Strategie 2050” zamieszczono taką informację:

 

 

Edukacja jest podstawą wszystkiego. Wydaje się, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że to nie jest frazes. Obecnie mamy do czynienia z systemem nauczania, który nie stawia w centrum wychowania i nauczania ani ucznia, ani nauczyciela – a dokumentację. […]

 

W Edukacji dla Przyszłości proponujemy:

 

>Szkoła dla równego startu

Szkoła powinna łagodzić nierówności społeczne i ekonomiczne wśród dzieci. Dlatego proponujemy m.in. szkolny pakiet podstawowy dla równego startu.

 

>Edukacja proinnowacyjna

Szkoła powinna wyposażać uczniów w wiedzę i kompetencje przyszłości. Pomagać im zaplanować własną przyszłość w ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej. Niezbędne jest nauczenie młodych ludzi tego, jak się uczyć oraz przygotować ich do tzw. lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie.

 

>Zapewnienie dobrego samopoczucia uczniów i uczennic. Pedagog i psycholog oraz psychoedukacja w każdej szkole.

Zapewnienie dobrego samopoczucia uczniów i uczennic. Pedagog, psycholog i logopeda oraz psychoedukacja, edukacja psychoseksualna i antydyskryminacyjna w każdej szkole. Szkoła powinna zapewniać uczniom zrozumienie procesów związanych z całokształtem ich życia psychicznego, tak aby przeciwdziałać dramatycznemu kryzysowi psychicznemu, którego doświadcza młode pokolenie.

 

>Rzetelna edukacja ekologiczna i klimatyczna

Szkoła powinna wyposażać uczniów w rzetelną wiedzę związaną z katastrofą klimatyczną i ekosystemową oraz wiedzę związaną z zasadami zrównoważonego rozwoju, która jest jednym z kluczowych wyzwań, przed którym staje ich pokolenie.

 

>Szkoła jako przestrzeń kształtowania świadomego obywatela i świadomej obywatelki

Szkoła musi zachowywać pluralizm ideowy i być miejscem kształtowania postaw przyszłych obywateli demokratycznego państwa i członków społeczeństwa obywatelskiego. Lekcje religii powinny być rzeczywiście fakultatywne, zaś lekcje filozofii połączonej z etyką i religioznawstwem obowiązkowe.

 

>Edukacja prozdrowotna

Szkoła powinna uczyć dzieci, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie fizyczne, a ponadto zadbać o stan zdrowia i kondycję dzieci.

 

>Niezależna Komisja Edukacji Narodowej zamiast kuratoriów. Odbiurokratyzowanie edukacji.

Trzeba oprzeć edukację nie na kontroli, nadzorze i biurokracji, ale zaufaniu i obiektywnych standardach. Dlatego należy powołać niezależną Komisję Edukacji Narodowej, a upolitycznione kuratoria oświaty należy przekształcić w centra wsparcia będące jej oddziałami. Ponadto należy odbiurokratyzować edukację i odchudzić podstawę programową oraz rozdzielić Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

>Przedefiniowanie roli nauczyciela. Płaca nauczyciela: minimum średnia krajowa gwarantowana przez budżet państwa

Chcemy zapewnić godne warunki pracy i płacy nauczycielkom i nauczycielom, których pensje powinny sprawiać, że zawód ten będzie atrakcyjny i prestiżowy dla młodych ludzi. Nauczycielom należy pozwolić na większą niż obecnie autonomię, skrócić ścieżkę awansu zawodowego ​​oraz stworzyć warunki ustawicznego rozwoju.

 

 

Ponadto proponujemy wzorem Finlandii pakt dla edukacji, nie na kadencję, ale na pokolenia, ponadpartyjne ogólnonarodowe porozumienie, rozwiązania wypracowane tak z partiami, jak i z organizacjami pozarządowymi, które przy wymianie ekip rządzących będą kontynuowane, którego pierwszym i zasadniczym punktem jest odpartyjnienie oświaty, obietnica kontynuacji mimo zmiany władzy.

 

Cała analiza dostępna jest na naszej stronie internetowej  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.facebook.com/strategie2050/

 

 

x           x          x

 

 

Dla „posmakowania” treści dokumentu „Edukacja dla przyszłości”, na początek proponujemy jego początkowy fragment, zatytułowany:

 

 

Skrót: główne tezy i rekomendacje

 

Edukacja jest podstawą wszystkiego. Wydaje się, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że to nie jest frazes. Ta świadomość jest skutkiem sumy wszystkich dewastujących polską oświatę czynników, które ją spotkały w ostatnich latach. Obecnie mamy do czynienia z systemem nauczania, który nie stawia w centrum wychowania i nauczania ani ucznia, ani nauczyciela – a dokumentację i testy. Z systemem, którego wciąż podstawę stanowi kontrola, zajmująca miejsce zaufania społecznego i wsparcia. W zmieniającej się rzeczywistości, kompetencje cyfrowe, ale także kompetencje miękkie takie jak elastyczność, kreatywność, zdolność do pracy w grupie w otoczeniu wielokulturowym, umiejętność wyszukiwania informacji i samorozwoju z roku na rok coraz bardziej zyskują i będą zyskiwać na istotności, co nie ma niestety wystarczającego odzwierciedlenia w systemie kształcenia nauczycieli i podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów.

 

 

Zgodnie z naszą diagnozą, polska edukacja potrzebuje zasadniczych zmian, boryka się ona z szeregiem istotnych wyzwań, których obecna władza wydaje się nie dostrzegać, a którymi należy się natychmiast zająć. […]

 

 

 

Być może niektórzy z Was przekonają się o tym, że naprawdę warto zapoznać się z tym tekstem, jeśli poznają jego autorów. Oto oni:

 

Przemysław Staroń,  dr Monika Bielska,  Michalina Bojanowska, Tomasz Brzostowski, Hanna Gill-Piątek,  dr Michał Gramatyka, Agata Guza,  Agnieszka Jankowiak-Maik, Mateusz Mielczarek, Marta Młyńska,  dr hab. Dawid Sześciło,  Miłosława Zagłoba,Stanisław Zakroczymski,  Izabela Ziętka.

 

 

Dla nadal nieprzekonanych o tym, że czas poświęcony na przeczytanie dokumentu „Edukacja dla przyszłości” nie będzie czasem straconym proponujemy – na początek – jeden jego fragment:

 

 

 Aneks 1 „Odejść od modelu pruskiego – nasze inspiracje pedagogiczne i naukowe”  –  TUTAJZostaw odpowiedź