Ośrodek Rozwoju Edukacji na swej stronie promuje publikację Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych:

 

Zjawisko migracji jest w Polsce coraz bardziej widoczne. Stawia to przed systemem edukacji wyzwania związane z organizacją kształcenia uczniów pochodzących z różnych kultur. Szkoły odgrywają ważną rolę w integracji kulturowej i wspieraniu dzieci cudzoziemskich. Jakie trudności mogą pojawić się w szkole, do której uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracyjnym?

 

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się trudnościom, przed którymi stają zarówno organy prowadzące szkoły, jak również dyrektorzy i nauczyciele, Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych we współpracy z trenerkami, zajmującymi się różnymi aspektami pracy z uczniami cudzoziemskimi, z mniejszości etnicznych i narodowych oraz powracającymi z zagranicy przygotował publikację pt. „Międzykulturowość w szkole”. Jest to poradnik dla nauczycieli i specjalistów pokazujący specyfikę pracy z dzieckiem wielojęzycznym, jako uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będącym w polskim systemie edukacji, jego rodzicami oraz środowiskiem, w którym przyszło mu się odnaleźć.

 

Badania podejmujące problematykę edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście wielojęzyczności i wielokulturowości oraz dotychczasowe doświadczenia dyrektorów szkół, specjalistów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wskazują na wzrastającą rangę tego problemu i potrzebę zintensyfikowania działań, służących efektywnemu włączaniu tych uczniów do polskiego systemu edukacji.

 

Miedzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów  –   plik PDF

 

 

Źródło: www.ore.edu.plZostaw odpowiedź