Oto informacje, dotyczące stanowisk i ocen w sprawie propozycji zmian w systemie edukacji, przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na konferencji w Toruniu, zamieszczane w ostatnich dniach na stronach ZNP i SKOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”:

 

 

ZNP

 

ZNP Posiedzenie

 

Minionego piątku (8 lipca) w siedzibie Zarządu Głównego ZNP odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG z udziałem prezesów okręgów ZNP. W jego części uczestniczyli zaproszeni  goście*:

    > Zofia Grudzińska z ruchu Obywatele dla Edukacji

    > Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla edukacji

    > Alina Kozińska-Bałdyga z Federacji Inicjatyw Oświatowych.

 

Tematem posiedzenia była ocena propozycji zmian w systemie edukacji, przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na konferencji w Toruniu oraz omówienie działań ZNP w tej sprawie.

 

*Ze źródeł facebook’owych (nie potwierdzonych dotąd przez władze ZNP) wiemy, że w części posiedzenia uczestniczył także przedstawiciel mazowieckich struktur KOD.

 

 

Oto fragmenty dwu materiałów, jakie tam wypracowano i upubliczniono w poniedziałek, 11 lipca:

 

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie reformy ustroju szkolnego

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.[…]

 

Pełna treść  „Stanowiska… „ –   TUTAJ

 

 

List z pytaniami do Minister Edukacji Narodowej

 

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r.

 

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

W a r s z a w a

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej założeniami licznych zmian w systemie polskiej edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zaniepokojenie środowiska zarówno ich skalą, jak i kierunkiem – wprost przeciwnym do wszystkich działań doskonalących system czynionych na przestrzeni wielu ostatnich lat nie tylko przez władze oświatowe, ale przede wszystkim praktyków – nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. Jesteśmy przeciwni całkowitemu burzeniu tego dorobku.[…]

 

Naszym zdaniem, niezbędne jest zatem uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pozwolą doprecyzować przedstawione przez Ministerstwo zamierzenia i właściwie rozpoznać ich praktyczne skutki. Chcemy również poznać stanowisko MEN wobec innych poważnych problemów środowiska oświatowego – dotychczas przez rządzących nierozwiązanych.

 

1. Czy proponowane zmiany rozszerzające katalog zadań realizowanych w szkole stanowią gwarancję zatrudnienia  dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy, czy będą prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy? Jakie przepisy szczególne projektowane są w celu zagwarantowania trwałości stosunku pracy wszystkich nauczycieli przekształcanych szkół?

2. Na  podstawie jakich przepisów prawnych będą zatrudniani tzw. „wędrujący specjaliści”? Czy będą  mieć status nauczyciela?

3.Czy zmiana ustroju szkolnego spowoduje wymianę kadry kierowniczej?

4.Czy zmiana typów szkół nie spowoduje utraty uprawnień do zajmowania stanowisk nauczycielskich przez obecnie zatrudnionych?

5.Dlaczego udział w wolontariacie powinien być kryterium oceny pracy nauczyciela? […]

 

Cały list   –   TUTAJ

 

 

Teksty i zdjęcie – www.znp.edu.pl

 

 

 

KSOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

 

W poszukiwaniu informacji, które by „symetrycznie” zilustrowały reakcje drugiego nauczycielskiego związku zawodowego, znaleźliśmy jedynie komunikat datowany na dzień 6 lipca. Oto jego fragmenty:

 

Foto SOLIDARNOŚĆ

 

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania 6 lipca 2016 r.

 

Nadmierna ilość niejasnych i niespójnych przepisów prawa oświatowego, rozbudowany awans zawodowy nauczycieli, gromadzący nadmierną ilość danych SIO, rozrośnięta do granic możliwości ewaluacja zewnętrzna jako sposób sprawowania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego – to najczęściej powtarzane przyczyny ogromnej biurokracji w szkołach, z którą chce się zmierzyć i rozprawić resort edukacji.

 

Po tym jak wiceminister edukacji Maciej Kopeć przedstawił zebranym „Informację Ministra Edukacji Narodowej na temat działań zmierzających do odbiurokratyzowania pracy szkoły”, która znajduje się w załączniku, rozgorzała dyskusja o tym co jest zmorą nauczycieli i dyrektorów – czyli biurokracji. Wszyscy byli zgodni co do tego, że nauczyciel ma poświęcać jak najwięcej czasu swoim uczniom i wychowankom, aby ich uczyć i wychowywać, a nie wypełniać stosy nikomu niepotrzebnych dokumentów. […]

 

Podsumowując dyskusję należy stwierdzić, że kierunek działania ministerstwa w tym zakresie jest słuszny i oczekiwany przez środowisko oświatowe, ale o szczegółach odbiurokratyzowania szkoły i jej efektach, będziemy mogli powiedzieć dopiero wówczas gdy otrzymamy konkretne projekty ustaw i rozporządzeń.

 

Cały „Komunikat…”   –   TUTAJ

 

 

Na stronie KSOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zamieszczono także dokument, zatytułowany „Informacja  Ministra  Edukacji  Narodowej na temat działań zmierzających do odbiurokratyzowania pracy szkoły”  –  TUTAJ

 

Tekst i zdjęcie:www.solidarnosc.org.pl

 

 Zostaw odpowiedź