Na portalu Prawo.pl zamieszczono informację o zmianach w prawie oświatowym, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 roku. Są to zmiany, które Parlament uchwalił już wiele miesięcy temu, lecz warto wiedzieć, że stają się one właśnie z tym dniem obowiązującym prawem. Oto fragmenty tego tekstu:’

 

Znika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Wchodzą w życie również przepisy wprowadzające reformę szkolnictwa zawodowego oraz zmiany w wielu rozporządzeniach – zarówno związanych z awansem, jak i z dokumentacją szkolną.

 

Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców.  W związku z powrotem do poprzednich zasad oceniania zniknie dodatek za wyróżniającą pracę, który od września 2020 r. mieli otrzymywać najlepiej oceniani pedagodzy. Na nowe świadczenie mogą natomiast liczyć nauczyciele stażyści – do końca września dostaną tzw. dodatek na start, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł.

 

 

Łatwiej o dyscyplinarkę

 

[…] Od września, jeżeli nauczycielowi orzeczono karę porządkową z kodeksu pracy, postępowanie nie będzie automatycznie umarzane, co ma zapobiegać nakładaniu sankcji z Kodeksu pracy na nauczycieli, którzy naruszyli dobro dziecka.

 

A jeżeli czyn nauczyciela narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie trzech miesięcy od powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

 

Od 1 września dyrektor będzie zobowiązany poinformować rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, od kiedy dowie się o tym fakcie. Aby ograniczyć nagminnie zdarzające się przypadki podpisywania z nauczycielami umów na czas określony z powodów wynikających z organizacji nauczania, od 1 września zmienia się treść art. 10 KN. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

 

 

Reforma szkolnictwa zawodowego

 

Drugą dużą nowelą wchodzącą w życie 1 września jest ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245), która m.in. wprowadza zmiany w szkolnictwie zawodowym. Dotychczasowe ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego staną się centrami kształcenia zawodowego i to one będą prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. […] Ponadto zlikwidowany zostanie podział placówek policealnych na te dla młodzieży i dla dorosłych.

 

 

Ponadto w znowelizowanym prawie ujednolica pensum nauczycieli zawodu do 20 godzin tygodniowo, a także przywrócono obowiązujący dawniej przepis o tym że przystąpienie do egzaminu zawodowego będzie obowiązkowe.

 

 

Szkolne dokumenty na komputerze

 

Zmieni się także rozporządzenie dotyczące dokumentacji szkolnej – zniknie możliwość wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym, […] Ponadto dostosowano przepisy do tzw. specustawy maturalnej, umożliwiając przygotowanie dokumentów także wtedy, gdy klasyfikacji uczniów dokonał dyrektor, a nie rada pedagogiczna.

 

 

Dalej znajduje się informacja o tym, że od 1 września 2019 roku poszerzony zostaje zakres danych przekazywanych do systemu SIO o przypadkach nauczycieli z którymi dyrektor szkoły rozwiązał umowę o pracę z powodu uzyskania negatywnej oceny pracy, cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole a także nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się na badanie okresowe lub kontrolne.

 

 

Cała informacja „Nowe zasady awansu i reforma szkolnictwa zawodowego – zmiany od 1 września 2019 r.” –                                                                                                                                                                       TUTAJ

 

 

Źródło:www.prawo.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź