Dzisiaj (16 stycznia 2022 r.) późnym popołudniem na stronie MEiN zamieszczono „informację dnia”:

 

 

 

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy.

 

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

 

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

Szkoły i placówki artystyczne

 

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, placówki artystyczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII lub liceum ogólnokształcącego przechodzą na tryb nauki zdalnej.

 

 

Szkoły specjalne

 

W szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a w także szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia, będą mogły być prowadzone stacjonarnie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.

 

 

MOW, MOS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne

 

Na dotychczasowych zasadach będą pracowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.

 

 

Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami

 

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

 

 

Bursy, internaty, placówki oświatowo-wychowawcze

 

Burs i internaty będą działały na dotychczasowych zasadach.

 

 

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

 

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

 

Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

 

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

 

Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).

 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

 

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

 

W dalszej części publikacji znajdują się jeszcze informacje dotyczące:

 

 

Turnusy dla młodocianych pracowników […]

 

Konsultacje dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe […]

 

Egzamin dyplomowy w szkole artystycznej […]

 

Olimpiady, konkursy i turnieje […]

 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 27 stycznia 2022 r.

 

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Cały tekst „Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy”  –   TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Zaledwie wczoraj minister Czarnek ogłosił: Uczniowie klas V, VI, VII, VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych” .

 

http://obserwatoriumedukacji.pl/lepiej-pozno-niz-wcale-jutro-rozporzadzenie-w-sprawie-nauki-zdalnej/

Ale dzisiaj rano wiceminister Piontkowki powiedział w TV Republika, ze „nauka zdalna będzie obowiązywała osoby starsze dla 5 klasy podstawowej wzwyż do końca szkoły podstawowej i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych”.

 

Naszym zdaniem ta różnica w wypowiedziach wzięła się stąd, ze Czarnek usłyszał, że w szkołach zostają uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, zwanej wcześniej nauczaniem zintegrowanym. A że jego wiedza o systemie szkolnym pochodzi głównie z czasów kiedy to on w szkole podstawowej do IV klasy nie miał przedmiotów, a dotąd nikt w resorcie nie odważył się poinformować szefa, że od czasów gimnazjów owa edukacja obejmuje tylko klasy I – III – zakomunikował, że na zdalne przechodzą uczniowie od klasy V!

 

Dziś rano Piątkowski miał już w tej sprawie prawidłową wiedzę…. [WK]Zostaw odpowiedź