Foto: Sejm RP [www.portalsamorzadowy.pl]

 

Posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży na temat stanu realizacji projektu „Edukacji dla wszystkich” w dniu 8. czerwca w2021 roku.

 

W miniony piątek (11 czerwca 2921r.) na „Portalu Samorządowym” zamieszczono syntetyczną informację pt. „Szkoły specjalne kością niezgody. Nowa forma mało komu odpowiada”. Oto ona:

 

Oświatowa Solidarność bardzo źle oceniła informację wiceminister edukacji i nauki Marzeny Machałek na sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży na temat stanu realizacji projektu „Edukacji dla wszystkich”. – Z przebiegu dyskusji, jaka towarzyszyła obradom komisji nie wynika, aby ministerstwo zamierzało coś w tym projekcie zmieniać. A na to nie możemy się zgodzić mówi Ryszard Proksa. Dlatego sprawą zajmie się rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, która jeszcze 17 czerwca wyrazi swoje zdanie w tej sprawie.

 

>Brak jakichkolwiek zmian w założeniach projektu „Edukacji dla wszystkich” niepokoi związkowców.

 

>17 czerwca rada Krajowej Sekcji będzie dyskutowała nad reformą edukacji włączającej i na pewno nie będą jej chwalili.

 

>Związkowcy liczą, że ministerstwo odstąpi od pomysłu reformowania całego systemu edukacji osób z niepełnosprawnościami i zajmie się wspieraniem dzieci w wieku 0-6 lat.  

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Dla skonfrontowania powyższej informacji – zamieszczamy materiał ze strony KSOiW NSZZ „Solidarność” z 08 czerwca 2021 r.:

 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

 

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” brali udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży dotyczącym ministerialnego projektu „Edukacja dla wszystkich”. Sekcję reprezentowali: Zbigniew Świerczek, Agata Adamek, Monika Ćwiklińska i Anna Rdzanek.

 

Monika Ćwiklińska w swojej wypowiedzi krytycznie oceniła dążenie Ministerstwa Edukacji i Nauki do przebudowania istniejącego systemu wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zwróciła uwagę na konieczność rozwijania pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 – 6 lat oraz ich rodzin tak, aby odpowiednio przygotować ich do rozpoczęcia edukacji w odpowiedniej placówce – szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej. Wyraziła przekonanie, że dobrze wykształceni polscy nauczyciele właściwie i skutecznie będą nieść pomoc wszystkim potrzebującym dzieciom w odpowiednich warunkach pracy i płacy.

 

Bardzo ogólne wypowiedzi koordynatora projektu Minister Marzeny Machałek nie rozwiały wielu wątpliwości dotyczących dalszego funkcjonowania szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także statusu zatrudnionych w nich pracowników. Pominięto postulat Rady Krajowej SOiW dotyczący skutecznego egzekwowania wydawanych opinii i orzeczeń o potrzebie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

 

Prezydium KSOiW popiera ideę niesienia pomocy potrzebującym dzieciom, lecz opowiada się za wzmacnianiem i poprawianiem istniejącego systemu, nie zaś za jego całkowitą zmianą.

 

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 

Źródło:www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

x           x           x

 

Oto jak bardzo różni się informacja zamieszczona na oficjalnej stronie Sejmu RP od relacji o tym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zaprezentowanych przez Portal Samorządowy” i związki zawodowe – możecie zobaczyć sami:

 

 

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH


w dniu 8 czerwca 2021 r.

 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ na posiedzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców. […]

 

Na kolejnym posiedzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość Komisja wysłuchała informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat przeciwdziałania i eliminowania agresji oraz przemocy rówieśniczej w szkole.p[…]

 

Na kolejnym posiedzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość Komisja wysłuchała informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat propozycji wdrożenia rozwiązań opisanych w dokumencie „Edukacja dla wszystkich”.

 

Informację przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Marzena Machałek.

 

Rozwiązania zaprojektowane w dokumencie mają służyć budowaniu potencjału przedszkoli i szkół, aby zapewniały warunki do integralnego rozwoju oraz autentycznego uczestnictwa i włączenia społecznego wszystkich dzieci i uczniów. Obecnej ok. 70% rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje się, by ich dziecko uczęszczało do placówki ogólnodostępnej, a nie specjalnej.

 

Model, który ma posłużyć za bazę do przygotowania zmian legislacyjnych, zakłada między innymi wdrożenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, utworzenie Centrum Dziecka i Rodziny oraz specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Na poziomie centralnym zostanie opracowana „Strategia na rzecz podniesienia jakości kształcenia wszystkich osób uczących się”, która uwzględni działania służące poprawie dostępności procesu nauczania-uczenia się we wszystkich jego zakresach i na wszystkich poziomach kształcenia. Na wdrożenie modelu edukacji dla wszystkich mają zostać przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł.


Posłowie w dyskusji pytali między innymi o: rolę, jaką miałyby odgrywać w edukacji włączającej organy prowadzące placówki oświatowe, podział kompetencji między Centrum Dziecka i Rodziny a dotychczas istniejące placówki pedagogiczno-psychologiczne oraz przebieg konsultacji z środowiskami nauczycielskimi.[…]

 

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 

 

 

*Osoby, które nie znają projektu MEiN nad którym dyskutowano na owej komisji sejmowej odsyłamy do informacji na ten temat:

 

 

Projekt założeń – „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” TUTAJ

 

 

Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się – wersja skrócona TUTAJZostaw odpowiedź