W dniach 21 – 23 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się  XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Trzydniowe obrady nie przyniosły nic nowego: przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” został ponowni Ryszard Proksa, a nowe władze, nie po raz pierwszy, wezwały  minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską do dwustronnych rozmów na temat sytuacji w oświacie. W razie braku reakcji MEN grożą wznowie- niem akcji protestacyjnej.

 

Solidarnmość

                                Foto: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Oto obszerne fragmenty Komunikatu z obrad XXVII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”:

 

Uporczywe unikanie dialogu przez obecne kierownictwo MEN ze stroną związkową na temat przyszłości polskiej szkoły, brak rzetelnej konsultacji projektów ustaw, wprowadzanie arbitralnych decyzji – budzi nasz sprzeciw – napisali delegaci WZD w specjalnym apelu. W razie braku reakcji ze strony MEN, Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wznowi akcję protestacyjną, zawieszoną po nominacji obecnej Minister Edukacji Narodowej.

 

 

WZD przyjęło szereg dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in.:

 

wyraziło sprzeciw wobec ataków różnych środowisk, w tym rządowych i samorządowych na Kartę Nauczyciela. WZD domaga się jednocześnie aby ustawa ta obejmowała wszystkich nauczycieli, w tym zatrudnionych w placówkach niepublicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli,

 

domaga się wyższych nakładów na edukację i zwiększenia płac w oświacie, w tym dla pracowników administracji i obsługi szkół, którzy są pracownikami samorządowymi,- powołując się na wyniki badań czasu pracy nauczycieli przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (czas pracy nauczycieli wynosi ponad 46 godzin tygodniowo) WZD żąda usunięcia z Karty Nauczyciela zapisów o realizacji bezpłatnych dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami, tzw. „godzin karcianych”,

 

wyraziło sprzeciw wobec planów MEN praktycznej likwidacji możliwości kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca na poziomie szkoły policealnej, co doprowadzi do dalszego eliminowania średniego personelu medycznego,

 

zwróciło uwagę na szerzące się w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych (umowy śmieciowe,wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

 

domaga się wykreślenia z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych zapisu o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela osobom otrzymującym świadczenia kompensacyjne (osoby takie nie mogą pracować nawet w komisjach egzaminacyjnych). Utrzymanie zapisu o zakazie pracy jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej i dyskryminujące ją wobec innych grup zawodowych. Jednocześnie WZD zwraca uwagę na nierówne traktowanie nauczycieli zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego i konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej),

 

Delegaci WZD wezwali Rząd RP do bezzwłocznego podjęcia na forum Komisji Europejskiej stosownych działań w kierunku całkowitego wyłączenia edukacji publicznej z negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Porozumienie to jest przede wszystkim próbą promowania deregulacji rynkowych. Jako takie stanowi poważne zagrożenie dla edukacji publicznej i może mieć wpływ na blokowanie kształcenia publicznego oraz nasilenie presji na prywatyzację i komercjalizację oświaty. […]

 

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

 

 

Cały komunikat  TUTAJ

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne