Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w ostatnim dniu ubiegłego roku kolejne dwa rozporzą-dzenia. Pierwsze z nich to Rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

 

Jego przepisy regulują wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie mają zastosowanie do lokalu przedszkola powsta- jącego z przekształcenia oddziału przedszkolnego, tj. w sytuacji gdy lokal przedszkola będzie znajdował się w funkcjo- nującym budynku szkoły podstawowej (lub w części użytkowanego budynku szkoły).

 

Jednak o wiele większej liczby szkół dotyczy drugie. Jest to Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego. Przyjęte tam rozstrzygnięcia dotyczą nieunormo- wanych dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego, wskazując tym samym na drożność systemu oświaty. Oto obszerne fragmenty komunikatu, jaki o tym rozporządzeniu zamieszczono na stronie MEN:

 

Określając w rozporządzeniu szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z zasadniczej szkoły zawodowej do technikum lub liceum ogólnokształcącego albo z technikum do liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej kierowano się obowiązującymi w tych typach szkół podstawami programowymi – kształcenia ogólnego      i kształcenia w zawodach.

 

Rozporządzenie zawiera także zapisy dotyczące przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgim- nazjalnej – ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.

 

W rozporządzeniu określono również szczegółowe warunki przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego.

 

Dodatkowo, przyjęte regulacje dotyczą:

•uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów,
•możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi. […]

 

Minister edukacji narodowej jest zainteresowana na ile przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania będą pomocne dyrektorom szkół przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu ucznia przechodzącego ze szkoły innego typu.

 

Uwagi w tym zakresie można zgłaszać bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź