Foto: www.facebook.com/znpedupl/

 

 

Na internetowej stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego zamieszczono wczoraj opinię ZNP o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej. Oto jej obszerny fragment:

 

 

Nowa podstawa programowa

Opinia ZNP

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2016 r. nr DPPI-WPPiP.4010.224.2016.DP dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie informuje, że do przedstawionego projektu zgłasza poniższe uwagi.

 

1. Uwagi ogólne

 

Krytycznie ocenić należy tempo tworzenia istotnych zmian programowych w kształceniu ogólnym. Nowe podstawy programowe, powstające w pośpiechu, zawierają liczne mankamenty, dlatego też w wielu aspektach negatywnie ocenione zostały przez nauczycieli, środowiska akademickie autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki, a także przez inne ministerstwa (Cyfryzacji, Rozwoju, Sportu i Turystyki) oraz Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest naszym zamiarem przytaczanie konkretnych opinii, są one bowiem doskonale znane Ministerstwu Edukacji Narodowej, jak również opinii publicznej. W gestii resortu edukacji jest, czy i w jakim zakresie uwzględnione zostaną uwagi zgłoszone przez wymienione podmioty.

 

Podzielamy obawy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie braku przepisów przejściowych dotyczących tego, jak należy realizować nową podstawę programową wobec uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 trafią do VII klasy. Brak przepisów określających cele i treści nauczania oraz umiejętności, które mają nabywać uczniowie klasy VII i VIII według nowej podstawy programowej z niektórych przedmiotów sprawia, że można przypuszczać, iż projektodawca nakłada  na nich obowiązek zrealizowania całości nowej podstawy programowej w ciągu dwóch lat. Problem ten – jak czytamy w opinii Prokuratorii Generalnej – może dotyczyć aż trzech roczników uczniów, kończących klasę VI odpowiednio w roku 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

 

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, biorąc pod uwagę społeczne znaczenie projektowanej regulacji i szeroką grupę uczestników procesu kształcenia, których ta regulacja będzie dotyczyła, należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne i jasne określenie zestawu treści, celów i umiejętności stanowiących podstawę programową, z dochowaniem – za czym optują eksperci – należytej staranności metodologicznej w zakresie tworzenia dokumentów edukacyjnych i ich weryfikacji.

 

Nowoczesna podstawa programowa powinna być tworzona w oparciu o osiągnięcia współczesnej wiedzy naukowej oraz respektować wyniki badań krajowych i międzynarodowych. Fundamentalne znaczenie ma, by dziecko poprzez formułowane w podstawie treści, cele i umiejętności postrzegane było jako partner, aktywny uczestnik interakcji, interpretujący sytuację społeczną, rekonstruujący swoją wiedzę, swój obraz świata i siebie w świecie. Zarzuty kierowane przez ekspertów pozwalają na sformułowanie wniosku, że w wielu obszarach nowa podstawa nie jest innowacyjna ani nowoczesna.

 

Realizacja treści nowej podstawy programowej  z wielu przedmiotów ma opierać się o odpowiednią  bazę dydaktyczną i właściwie wyposażone pracownie przedmiotowe. Zadanie to wydaje się więc niewykonalne, gdyż większość szkół podstawowych nie posiada zaplecza laboratoryjnego oraz sprzętu specjalistycznego, o którym mowa w podstawie programowej. Takich pracowni, jak biologiczna, chemiczna, fizyczna nie ma w wielu szkołach podstawowych i od 1 września 2017 r. nie będzie. W konsekwencji kształcenie oparte na doświadczeniu i eksperymentach pozostanie jedynie martwym zapisem.

 

Mamy nadzieję, że Ministerstwo projektując nową podstawę programową, a tym samym ponosząc odpowiedzialność za kształcenie rozumiane jako proces przygotowania ucznia do skomplikowanego i pełnego wyzwań życia,  z uwagą wysłucha głosu ekspertów zgłaszających poważne zastrzeżenia merytoryczne, czy też potrzebę gruntownej zmiany.

 

2.Uwagi szczegółowe

 

> Podstawa programowa wychowania przedszkolnego […]

> Edukacja wczesnoszkolna […]

> Nauczanie w klasach IV-VIII […]

> Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych […]

 

Cały tekst Opinii ZNP   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź