Bogatą twórczość legislacyjną – w tym zwławszcza w zakresie projektow rozporządzeń – jaką w ostatnich tygodniach starego roku przejawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej (19 projektów rozporządzeń, zgłoszonych do konsultacji społecznych od dnia 18 grudnia), trudno jest poznać czytając samodzielnie wszystkie te propozycje z ich uzasadnieniami, gdy jest się czynnym zawodowo dyrektorem szkoły lub nauczycielem. Dlatego pomocną może w tej sytuacji być oferta mediów – w tym przypadku „Dziennika Gazeta Prawna”.

 

Poniżej zamieszczamy fragmenty – najpierw artykułu „Szkolnictwo branżowe 2019: Więcej uczniów w firmach, więcej firm w szkołach”, zamieszczonego dziś (5.01.2019) na stronie DGP:

 

Foto: www.ang.pl/slownictwo/zawody

 

 

Szkolnictwo branżowe 2019: Więcej uczniów w firmach, więcej firm w szkołach

 

Zmiany wprowadza ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2245) wchodząca w życie co do zasady 1 września 2019 r. Z punktu widzenia firm jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie dofinansowania do kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Wzrasta ono z 8081 zł do 10 tys. zł dla całego 36-miesięcznego okresu kształcenia.

 

Nowością jest także wprowadzenie stażu uczniowskiego, jako nowej formy łączącej elementy kształcenia i zatrudnienia adresowanej zwłaszcza do uczniów techników. […] Staż co do zasady będzie odpłatny, jednak strony umowy o staż uczniowski (czyli pracodawca oraz uczeń lub jego rodzice, gdy ten jest niepełnoletni) mogą postanowić, że będzie on odbywany bez wynagrodzenia. Jeśli takie wyłączenie w umowie się nie pojawi, stażyście trzeba będzie zapłacić co miesiąc świadczenie nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Nowe przepisy przewidują też ściślejszą współpracę firm z dyrektorami szkoły przy realizacji praktycznej nauki zawodu. Pracodawca, który zatrudnia młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierując ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia, będzie musiał ustalić z dyrektorem szkoły zakres kształcenia przez obie stronach, liczbę dni w tygodniu z zajęciami praktycznymi w firmie oraz sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu. Ustalenia te będą stanowić załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w ww. formie.

 

Wreszcie nowelizacja przewiduje wprowadzenie obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, które mają być odbywane u pracodawców. Celem jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, a zwłaszcza aktualizacja ich wiedzy nt. nowych technologii czy funkcjonowania danej branży. […]

 

Cały artykuł „Szkolnictwo branżowe 2019: Więcej uczniów w firmach, więcej firm w szkołach”    –    TUTAJ

 

 

Ten sam dziennik 31 grudnia ub. roku zamieścił także artykuł „Szkolnictwo branżowe: MEN planuje nowe zawody, w którym jego autor – Artur Radwan – informuje czytelników o kolejnej zmianie prawnej, adresowanej do obszaru kształcenia zawodowego, zawartej w najnowszej propozycji MEN znowelizowania rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. Oto fragmenty tej publikacji:

 

Od 1 września 2019 r. wprowadzone zostaną nowe zawody. Wśród nich znajdzie się operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych, technik programista, pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także kelner – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich.[…]

Foto: www.ang.pl/slownictwo/zawody

 

W nowym rozporządzeniu zaproponowano też zmiany nazw zawodów. Jak przekonuje MEN, z punktu widzenia rynku pracy powinno przyczynić się to do lepszej rozpoznawalności oraz podniesienia jego atrakcyjności. I tak na przykład zawód wędliniarz zostaje zastąpiony zawodem przetwórca mięsa, w miejsce asystenta fryzjera pojawi się pracownik pomocniczy fryzjera. Pomimo modyfikacji kształcenie w tych zawodach nie ulegnie jednak znaczącym zmianom. Dodatkowo nauka w takich zawodach, jak np. technik geodeta lub rachunkowości, będzie odbywać się wyłącznie w szkołach branżowych II stopnia, a nie jak do tej pory w placówkach policealnych.

 

[Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl ]

 

UWAGA: Pogrubienia fragmentow cytowanych tekst,w – redakcja OE.Zostaw odpowiedź