Foto: www.gov.pl/web/premier/

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich w Warszawie

 

 

Z dwudniowym opóźnieniem przekazujemy informację, zamieszczoną na portalu <Prawo.pl>:

 

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Chodzi o monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani – monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych. […]

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu, według analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, choć 85% dyrektorów szkół branżowych bada i analizuje kariery absolwentów swoich szkół, to blisko 80% z nich wykorzystuje w tym celu głównie nieformalne rozmowy z rodzinami lub znajomymi pracodawcami. Natomiast dane gromadzone w ramach statystyki publicznej, np. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, obejmują zbyt małą liczbę absolwentów szkół, aby można było wyciągać na ich podstawie szczegółowe wnioski.

 

 

Bardziej rozwinięte źródła informacji o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych są rozproszone i nierzadko zawierają dane incydentalne. Różnią się zakresem tematycznym, horyzontem czasowym oraz metodologią gromadzenia danych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów są bowiem zbierane przez różnorodne instytucje (np. szkoły, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie obserwatoria rynku pracy) w zróżnicowanym zakresie i z wykorzystaniem rozmaitych metod. Sytuacja ta uniemożliwia porównywanie zbieranych informacji i ich szersze wykorzystanie.

 

 

Jest to również model nieefektywny kosztowo, ponieważ podobne działania są prowadzone równolegle przez wiele instytucji. Jednocześnie, instytucje te ponoszą nakłady związane z pozyskiwaniem informacji, które są już zgromadzone w rejestrach państwowych i bazach danych administracyjnych ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. […]

 

 

Ministerstwo będzie zbierać informacje


Monitoring prowadzić będzie resort edukacji – zbierane będą dane o karierach osób, które ukończyły zarówno szkołę publiczną, jak i niepubliczną. Prowadzony będzie na podstawie:


1.danych z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;


2.danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

3.danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

 

4.danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

 

 

Do określenia grupy absolwentów objętych w danym roku monitoringiem karier absolwentów są wykorzystywane dane według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego. System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, uzupełniany na etapie końcowym o raporty analityczne przez IBE, będzie w sposób efektywny kosztowo w stosunku do innych metod badawczych, takich jak np. ankiety (których koszt realizacji oraz efektywność są znacznie niższe niż systemu wykorzystującego dane administracyjne) dostarczał rzetelnych, użytecznych i porównywalnych w czasie informacji opisujących sytuację absolwentów w różnych zawodach i typach szkół.

 

 

Cały tekst „Państwo będzie monitorowało losy absolwentów szkół ponadpodstawowychTUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/

 

 Zostaw odpowiedź