Wczoraj (17 listopada) na stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono artykuł, zatytułowany „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później [RAPORT]” Oto początkowe akapity tego tekstu:

 

Grupa ekspertów Open Eyes Economy HUB stworzyła raport „Państwo i my – osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później” pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, w którym prezentuje szeroką analizę polskiej państwowości z uwzględnieniem poszczególnych sektorów. […]

 

 

Pięć lat wcześniej – osiem grzechów głównych

 

W raporcie „Państwo i my” eksperci zwracają uwagę m.in. na brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej. Według nich w przypadku nadzwyczajnego wydarzenia o dużej skali państwo nie podejmuje natychmiastowych skutecznych działań zaradczych i ratunkowych. Pełne działania naprawcze wychodzą mu jeszcze gorzej, podobnie jak zmiany strukturalne, które mogą zapobiec negatywnym wydarzeniom bądź ograniczyć ich skutki. Kraj traci zdolność do uruchamiania zbiorowego wysiłku, który jest niezbędny, aby osiągać długofalowe cele i ze skutecznością odpowiadać na wyzwania. Nieskuteczne działania podejmowane ad hoc osłabiają przywództwo państwowe. […]

 

Druga część raportu „Państwo i my” to szczegółowa analiza dotycząca gospodarki, ochrony zdrowia, samorządności terytorialnej, społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i kompetencji oraz gospodarowania wodą w kontekście kryzysu wywołanego koronawirusem. Została opracowana na podstawie 82 alertów opracowanych przez 8 zespołów eksperckich, 7 raportów syntetycznych podsumowujących te alerty oraz 25 dodatkowych ekspertyz. Blisko 150 ekspertów zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego od marca br. analizowało sytuację wywołaną pandemią COVID-19, opisywało, jaki wpływ wywierała na owe dziedziny, oraz formułowało rekomendacje potrzebnych działań. Eksperci pracowali jako wolontariusze. […]

 

 

Edukacja i kompetencje

 

W rozdziale poświęconym edukacji i kompetencjom eksperci zgromadzili szereg analiz oraz wniosków odnoszących się do funkcjonowania przestarzałego i scentralizowanego systemu edukacji, nieprzygotowanego na wyzwania, które postawiła przed nim pandemia. Wskazują, że działania podejmowane ad hoc przez administrację rządową bez konsultacji z partnerami społecznymi wprowadzały chaos oraz pogłębiały niepokój wśród uczniów i opiekunów. Latem i jesienią powtórzono błędy popełnione wiosną, a władze przez półtora miesiąca nie mogły się zdecydować, w jaki sposób ma być prowadzona edukacja w roku szkolnym i akademickim 2020/2021. Rząd nie przeprowadził krytycznej analizy sytuacji, która wystąpiła wiosną, a przedstawiona koncepcja funkcjonowania szkół została wprowadzona bez konsultacji z samorządami lokalnymi, dyrektorami placówek czy reprezentacjami zawodowymi nauczycieli. Największy niepokój autorów wzbudziło występowanie grup uczniów oraz nauczycieli, którzy z różnych powodów nie potrafili przystosować się do nowych warunków i funkcjonować w nich, wręcz „zniknęli z systemu”. Autorzy dokumentu wyliczają problemy systemu edukacji, jakie odsłoniła konieczność przejścia na system pracy zdalnej, m.in.: brak zarzaądzania wiedzą, efektywnej komunikacji i przepływu informacji, co sprawia, że do dzisiaj nie wiadomo, ilu uczniów nie uczestniczyło edukacji, ile szkół miało problemy infrastrukturalne, tendencję do bagatelizowania problemów, unikanie ich analizy i dyskusji; zaprzeczanie istnieniu trudności, brak współpracy między najważniejszymi interesariuszami (rodzicami, dziećmi, nauczycielami, samorządami, MEN itp.), nieobecność nowoczesnych metod kształcenia, nieprzygotowanie nauczycieli do niestandardowych form pracy z uczniem, dominację transmisyjnego modelu przekazywania wiedzy połączoną z przeładowaniem programu nauczania, przeciążenie uczniów i nauczycieli, nierówności w dostępie do edukacji czy niedofinansowanie systemu oświaty. Eksperci wskazują również na jeden z największych problemów polskiej oświaty, czyli biurokrację. […]

 

 

 

Cały, obszerny artykuł „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później [RAPORT]” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl

 

 

Plik z raportem „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później” – TUTAJ

 

 

 

Jako że cały raport to 143 strony, a fragment dotyczący edukacji zasługuje na zapoznanie się z nim, przygotowaliśmy plik z tą właśnie treścią:

 

 

Plik z fragmentem „Edukacja i kompetencje” z raportu „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później” TUTAJZostaw odpowiedź