Dzisiaj (28 listopada 2023r.) na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych zamieszczona została informacja o wynikach Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022. Oto obszerne fragmenty tego tekstu i link do tekstu raportu z tych badań – podkreślenia  w cytowanym tekście – redakcja OE:

 

 

ICCS 2022. Ogłoszono wyniki najnowszej edycji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich!

 

[…]

 

28 listopada zostały opublikowane wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022. Polski raport z badania przygotował Zespół Badań Międzynarodowych odpowiedzialny za przeprowadzenie badania w Polsce.

 

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) to największe międzynarodowe badanie dotyczące edukacji obywatelskiej prowadzone wśród uczniów w ósmym roku edukacji szkolnej – w Polsce uczestniczą w nim uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej. Celem badania jest sprawdzenie, w jakim stopniu młodzi ludzie są przygotowani do pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie. Badanie dostarcza informacji o wiedzy i rozumieniu kwestii obywatelskich, opiniach i postawach obywatelskich młodych ludzi, a także ich zaangażowaniu obywatelskim.

 

Poprzednie badanie ICCS, w którym wzięli udział polscy uczniowie, odbyło się w 2009 roku. Badanie ICCS 2022 pokazuje, jakie zmiany w wiedzy, postawach i deklarowanych zachowaniach obywatelskich polskiej młodzieży nastąpiły w ciągu 13 lat.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wiedza i rozumienie kwestii obywatelskich

 

Polscy ósmoklasiści w 2022 roku uzyskali jeden z najwyższych średnich wyników (554 pkt.) w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich spośród 20 krajów. Wyższe wyniki mieli jedynie uczniowie z Tajwanu (583 pkt.) i Szwecji (565 pkt.). Polscy uczniowie wraz z uczniami z Estonii (545 pkt.) znaleźli się na trzecim miejscu (różnica wyniku Polski i Estonii jest nieistotna statystycznie). […]

 

W badaniu wyróżniono cztery poziomy umiejętności uczniów – od najwyższego (A) do najniższego (D). W Polsce prawie połowa uczniów (48%) osiągnęła najwyższy poziom (A). Szczególnie pozytywnie można oceniać to, że jedynie 5% uczniów w Polsce znalazło się na najniższym poziomie (D) lub poniżej tego poziomu – tylko na Tajwanie odsetek ten był istotnie niższy.

 

Podobnie jak w innych krajach, dziewczęta w Polsce osiągnęły wyższe wyniki w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich niż chłopcy (różnica 24 pkt.). […]

 

Polscy uczniowie bardzo dobrze sobie radzą z zadaniami wymagającymi odtwarzania informacji na temat systemu demokratycznego, dobrze poruszają się w obszarach dotyczących instytucji, systemów czy wartości obywatelskich. Nieco więcej trudności sprawiają im zadania nawiązujące do aktualnych problemów i zagrożeń współczesnego świata – związane np. ze zrównoważonym rozwojem czy tzw. fake newsami, weryfikacją informacji.

 

 

Średnie wyniki uczniów z krajów europejskich w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich

 

 

 

 

Opinie i postawy młodych ludzi względem ważnych kwestii społecznych

 

Około trzech czwartych ósmoklasistów jest dumnych, że mieszka w Polsce i uważa się za patriotów. W porównaniu z 2009 rokiem umocniło się poczucie identyfikacji z Europą i w 2022 roku jest powszechne. Wśród ósmoklasistów dominuje połączenie polskiej tożsamości narodowej z tożsamością europejską i silną identyfikacją z Unią Europejską.

 

Polscy ósmoklasiści nie różnią się od rówieśników z innych krajów pod względem stosunku do demokracji – trzy czwarte z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że „choć z demokracją mogą wiązać się różne problemy, jest to nadal najlepsza forma rządów dla Polski”.

 

Polscy uczniowie wyróżniają się pod względem negatywnej oceny funkcjonowania systemu politycznego – tylko co trzeci uważa, że „system polityczny w Polsce działa dobrze”. W porównaniu z uczniami z 20 krajów, Polscy ósmoklasiści znajdują się wśród najbardziej nieufnych względem parlamentu, rządu, partii politycznych, ale także sądów czy policji. Rzadziej od rówieśników z innych krajów zakładają, że w przyszłości wstąpią do partii politycznej lub będą wspierać kampanię wyborczą kandydata w wyborach. […]

 

Przeważająca większość ósmoklasistów w Polsce uznaje zasady równości płci, równości praw imigrantów i równości wszystkich grup etnicznych. W porównaniu z 2009 rokiem zwiększył się odsetek ósmoklasistów wyrażających zdecydowane poparcie dla tych zasad.

 

Wśród pięciu problemów wskazywanych najczęściej przez uczniów w Polsce jako duże zagrożenie dla przyszłości świata znalazły się cztery kwestie związane ze środowiskiem: zanieczyszczenie, niedobory wody, wymieranie gatunków roślin i zwierząt, a także zmiany klimatu.[…]

 

Zaangażowanie obywatelskie – zainteresowanie kwestiami politycznymi

i społecznymi, aktywność w szkole i poza szkołą

 

Polscy uczniowie na tle rówieśników z innych krajów wyróżniają się większym zainteresowaniem kwestiami politycznymi i społecznymi, relatywnie często rozmawiają o polityce i sprawach społecznych z rodzicami lub przyjaciółmi. W 2022 roku w porównaniu z 2009 rokiem częstotliwość tych rozmów wzrosła, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. […]

 

Kluczowym elementem samorządności uczniowskiej w polskiej szkole jest wybieranie przez uczniów swoich przedstawicieli. Te praktyki w Polsce są częstsze niż w innych krajach – prawie wszyscy ósmoklasiści głosowali w wyborach przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Pozostałe formy szkolnego zaangażowania obywatelskiego są mniej popularne. Powszechność udziału w szkolnych wyborach niekoniecznie przekłada się u polskich uczniów na poczucie włączenia w procesy decyzyjne i poczucie wpływu na sprawy szkoły.

 

Na tle innych krajów aktywność pozaszkolna polskich uczniów jest przeciętna. Ósmoklasiści wyróżniają się pozytywnie pod względem zaangażowania w wolontariat na rzecz lokalnej społeczności – 59% ósmoklasistów wskazywało, że ma takie doświadczenie. Jest to najwyższy odsetek wśród badanych krajów. W tym obszarze w Polsce nastąpił też duży wzrost w porównaniu z 2009 rokiem.

 

Pomimo generalnie negatywnego stosunku do systemu politycznego, aż 86% ósmoklasistów w Polsce przewiduje, że po uzyskaniu pełnoletności będzie głosowało w wyborach krajowych. W porównaniu z 2009 rokiem nastąpił duży wzrost w zakresie deklaracji młodych ludzi dotyczących głosowania – udział w wyborach staje się obowiązującą normą.

 

Kontekst szkolny

 

Uczniowie w Polsce stosunkowo dobrze, w porównaniu z rówieśnikami z innych krajów, oceniają otwartość klasowych dyskusji. Często czują się zachęcani przez nauczycieli do wyrażania swoich opinii i dzielą się nimi w klasie. Jednocześnie rzadziej wskazują, że są zachęcani do dyskutowania z osobami, które mają inne zdanie.

 

Polscy uczniowie gorzej od rówieśników z innych krajów oceniają relacje w szkole, zarówno między uczniami i nauczycielami, jak i między samymi uczniami. Chociaż ogólnie przeważają oceny pozytywne, to zarazem prawie co trzeci ósmoklasista wskazuje, że nie czuje się traktowany sprawiedliwie przez swoich nauczycieli i nie uważa, by nauczyciele słuchali tego, co uczniowie mają do powiedzenia.

 

Zróżnicowanie wyników uczniów

 

Status społeczno-ekonomiczny jest ważnym czynnikiem różnicującym poziom wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich. Uczniowie mający lepiej wykształconych rodziców, więcej książek w domu, rodziców o wyższej pozycji zawodowej osiągają wyższe wyniki. Uczniowie z wyższym i niższym statusem społeczno-ekonomicznym różnią się pod względem aktualnej aktywności obywatelskiej – szkolnej i pozaszkolnej – oraz planów zaangażowania obywatelskiego w przyszłości, w tym deklarowanego udziału w wyborach w dorosłym życiu. […]

 

Zwracają uwagę duże różnice między dziewczętami a chłopcami w Polsce w wielu obszarach. Przykładowo dziewczęta mają wyższy poziom wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich, ale też bardziej krytyczny stosunek do funkcjonowania systemu politycznego, bardziej popierają równość praw, mają większą świadomość problemów środowiskowych. Są bardziej aktywne w szkole i poza szkołą, częściej deklarują, że w przyszłości będą głosować w wyborach i pomagać innym, natomiast rzadziej od chłopców przewidują, że w przyszłości będą aktywnie zaangażowane w politykę.

 

 

Pełna wersja tekstu „ICCS 2022. Ogłoszono wyniki najnowszej edycji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich!”  –  TUTAJ

 

 

 

Raport: „Młodzi w demokracji. Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022” 

–  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.ibe.edu.pl

 

 Zostaw odpowiedź