Naszą dzisiejszą propozycją lektury na sobotę 9 marca 2024 roku jest tekst Sylwii Żmijewskiej-Kwiręg, zamieszczony na blogu CEO. Autorka przedstawiła tam szereg argumentów, uzasadniających jej tezę, że współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi może przynosić im wiele korzyści. Poniżej zamieściliśmy jedynie kilka jego fragmentów, gorąco polecając zapoznanie się z całym tekstem, do którego zamieściliśmy link:

 

 

Mądra i zgodna z prawem współpraca szkoły i organizacji społecznej może działać pozytywnie na wszystkie obszary działania szkoły. Zarówno na procesy edukacyjne i wychowawcze, jak i zarządzanie przestrzenią, prowadzenie aktywności sportowej czy profilaktykę zdrowotną. Jak zatem prowadzić współpracę szkoły z organizacją społeczną, by doskonalić działanie szkoły?

 

Aż 73% organizacji społecznych jako główną grupę docelową wskazuje dzieci i młodzież, ale tylko 13% z nich prowadzi działania w obszarze edukacji i wychowania

 

Jednocześnie z badań prowadzonych w 2021 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Fundacji Pole Dialogu wynika, że aż 25% nauczycieli nie zna żadnej organizacji społecznej. A te osoby, które współpracują w szkole z organizacjami, wskazują na różne bariery w podejmowaniu takiej współpracy.

 

Dodatkowo, podejmowane są próby zwiększenia nadzoru nad decyzjami dyrektora dotyczącymi współpracy z organizacjami społecznymi, co może doprowadzić do zmniejszenia zakresu tej współpracy. Mimo tego, że przynosi ona obopólne korzyści. Organizacje poprzez wspieranie systemu edukacji mają bowiem realny wpływ na zmianę społeczną. Z kolei szkoły wzbogacają swoją ofertę edukacyjną oraz mają szansę na profesjonalizację kadry i poszerzenie działań, nie tylko w obszarze edukacji, ale też wychowania. Taka współpraca jest też rekomendowana w programie „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych i UNICEF jako interwencja wspierająca budowanie klimatu szkoły. […]

 

Co współpraca z organizacją społeczną wnosi do szkoły?

 

Nauczyciele i dyrektorzy uznają organizacje społeczne za ekspertów w określonych dziedzinach (np. prawa człowieka, ekologia, edukacja poprzez sztukę) oraz źródło nowoczesnych narzędzi i metod do pracy z młodzieżą (np. w zakresie oceniania czy angażowania uczniów uczenie się).

 

Współpraca z organizacjami pozwala szkole kreować nowe usługi edukacyjne i budować markę szkoły konkurencyjną na rynku lokalnym i wzmacniającą pozycję szkoły jako innowacyjnej w skali ogólnopolskiej. Pomaga szkole przyciągać nowych „klientów” uczniów poszukujących miejsca gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje przydatne w życiu oraz wzmacniać motywację nauczycieli, którzy szukają rozwojowego miejsca pracy.

 

Organizacje chcą współpracować ze szkołą, bo wierzą, że poprzez pracę z dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami mają realny wpływ na zmianę społeczną.

 

Najczęstszymi barierami we współpracy są:

 

-brak realnego partnerstwa w tej współpracy,

 

-ograniczenia komunikacyjne między szkołą a organizacją społeczną,

 

-przeciążenie nauczycieli i dyrektorów,

 

-ograniczone zaufanie do organizacji społecznych,

 

-odpłatność za projekty.

 

Potrzeby szkoły a oferta organizacji społecznej

 

Kluczowymi potrzebami szkoły są:

 

-Wsparcie psychologiczne i działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego u uczniów oraz kadry pedagogicznej. Szkoła może otrzymać od organizacji m.in. warsztaty, które rozwijają nauczycielskie kompetencje emocjonalne i pozwalają skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałają wypaleniu zawodowym (np. „Kurs o redukcji stresu” CEO, „Szkoła Dobrostanu” Fundacja Szkoła z Klasą).

 

-Pomoc w unowocześnianiu procesu dydaktycznego i wykorzystywaniu nowych technologii. Organizacje oferują szkołom m.in. nowoczesne rozwiązania dydaktyczne i materiały na zajęcia oraz do działań wychowawczych, dostęp do specjalistów czy wreszcie możliwość udziału w dłuższych procesach rozwojowych (np. program „Szkoła ucząca się” CEO).

 

-Wsparcie w skuteczniejszym włączaniu rodziców i lokalnego otoczenia w życie szkoły. Organizacje kierują do szkół inicjatywy, które pomagają zrozumieć otoczeniu, jak działają szkoły oraz wspierają procesy edukacyjne poza szkołą. Istotne jest też budowanie przez organizacje pozytywnego wizerunku szkoły i nauczycieli (np. „Dzień (dla) nauczyciela” CEO).

 

-Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów. Współpraca z organizacjami społecznymi poprzez sposób, w jaki działają, ale też alternatywne metody pomaga szkole m.in. wpływać na wzmacnianie u uczniów poczucia sprawczości i wiarę, że są zdolni do samodzielnego działania (np. poprzez projekt edukacyjny czy rozwijanie samorządności) oraz rozwijać ważne kompetencje „pozaszkolne” np. współpracy i zarządzania sobą (np. „Szkoła twórczych praktyk”, „Wychowanie to podstawa” CEO, „Szkoła demokracji” i „Młodzi w akcji” CEO).

 

 

Organizacje społeczne zawsze starają się opracowywać swoją ofertę adekwatnie do priorytetów polityki oświatowej. Mają też większą zdolność szybkiego reagowania w sytuacjach nagłych szybciej dostosowują się do nowych wyzwań i problemów (np. edukacja zdalna, wojna w Ukrainie). […]

 

Jak sprawdzić efekty współpracy?

 

Każdemu działaniu w szkole warto się przyglądać i wyciągać wnioski na przyszłość.  Przy współpracy z organizacją społeczną można to zrobić na trzech poziomach:

 

1.biorąc udział w ewaluacji towarzyszącej zaproponowanym przez organizację działaniom,

 

2.realizując własną wewnętrzną ewaluację, dzięki której szkoła pozna realny wpływ podjętej współpracy z organizacją społeczną na realizację celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły,

 

3.poddając refleksji konkretną współpracę i jej wpływ na funkcjonowanie szkoły poniżej przykładowe pytania, jakie warto sobie zadać w tym przypadku:

 

-Co było najważniejszą potrzebą szkoły, którą chcieliście realizować poprzez współpracę z konkretną organizacją?

 

-Co ostatecznie zadecydowało o Waszej współpracy?

 

-Które elementy wspólnego działania były najważniejsze dla szkoły? Które  niepotrzebne?

 

-Jakie elementy współpracy były satysfakcjonujące? A które wymagają poprawy?

 

-Jakie zasady chcielibyście przyjąć przy kolejnej współpracy, aby była bardziej efektywna?

 

-Czego nauczyła się Twoja szkoła / Ty jako dyrektor podczas współpracy?

 

-Co z tego, czego się nauczyliście w ramach współpracy wykorzystacie w szkole?

 

-Co chcecie zmienić w Waszej obecnej praktyce szkolnej dzięki tej współpracy?

 

-Jakie są Wasze oczekiwania i potrzeby w związku z realizacją współpracy z organizacjami w przyszłości?

 

 

 

 

Cały tekst „Jak mądrze współpracować z organizacją społeczną?”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.ceo.org.plZostaw odpowiedź