„Obserwatorium Edukacji”, już tradycyjnie, rekomenduje kolejna książkę, sygnowaną nazwiskiem dr hab. Jacka Pyżalskiego: „NAUCZYCIEL W PONOWOCZESNYM ŚWIECIE. Od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji”. Powstała ona jako zbiór tekstów, których autorzy prowadzą swą działalność naukową na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Poniżej zamieszczamy wstęp do książki, autorstwa jej redaktora naukowego:

 

Wstęp

 

Współczesny nauczyciel pracuje i żyje w ponowoczesnym świecie, który charakteryzuje się przełomowością, schyłkowością i transgresyjnością*. Nie jest to zatem świat oczywistości, pewności i spokoju. Coraz częściej jest on areną konfliktu kultur i wartości oraz miejscem, gdzie jednostki nie potrafią zdefiniować swojej roli w otoczeniu społeczno-kulturowym. Ma to szereg konsekwencji, które warunkują przebieg procesów wychowawczych i dydaktycznych.

 

Przywołane wyżej zjawiska dotyczą z jednej strony uczniów, dla których tradycyjnie nauczyciel powinien być przewodnikiem. Z drugiej strony, nauczyciel sam żyje w tak przejawiającym się świecie i podlega jego wpływom, ciągle na nowo poszukując swojej tożsamości, nie tylko zawodowej.

 

Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników, skupia się na problematyce przygotowania zawodowego pedagogów. Przygotowania rozumianego zarówno jako edukacja formalna i pozaformalna kandydatów na nauczycieli, jak i aktywnych zawodowo nauczycieli, ale też rozumianego jako samokształcenie i samorozwój osób wykonujących ten zawód. Kierujemy ją głównie do osób zajmujących się kształceniem nauczycieli, licząc na to, że refleksje w niej zawarte pomogą realizować ten proces coraz lepiej.

 

Publikację otwiera tekst Zbyszko Melosika, w którym autor zarysowuje problem dynamizmu interakcji uczniów – globalnych nastolatków zanurzonych w kulturze popularnej – z nauczycielem, który (jeszcze) realizuje misję przekazywania kultury wysokiej. Tekst ten przedstawia także propozycje rozwiązań, głównie w postaci inkorporowania elementów kultury popularnej do programu zajęć prowadzonych z uczniami.

 

Tomasz Gmerek koncentruje się na wielowymiarowości edukacji globalnej oraz jej warstwie aksjologicznej. Zwraca także uwagę na pedentologiczne i metodyczne wymiary takiej edukacji.

 

Agnieszka Cybal-Michalska przedstawia prorozwojowość i pro aktywność jako pożądane cele wychowawcze w kulturze wyznaczanej przez globalizujące się społeczeństwo.

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik koncentruje z kolei swoją uwagę na konkretnym problemie – zaburzeniach odżywiania nastolatków. Zarysowuje uwarunkowania tego problemu w ujęciu kulturowym oraz przedstawia szeroką paletę działań profilaktycznych i wychowawczych, które może podejmować wyposażony w odpowiednie kompetencje nauczyciel.

 

Beata Jachimczak i Iwona Chrzanowska zajęły się problemem pracy nauczyciela z grupą zróżnicowaną, głównie w kontekście obecności w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorki wszechstronnie diagnozują problemy związane z pracą wychowawczą i dydaktyczną w takiej grupie oraz definiują istotne uwarunkowania skuteczności działań nauczyciela w tym obszarze.

 

Michał Klichowski podejmuje problematykę ery cyfrowej, przedstawiając szanse i bariery wykorzystania przez nauczycieli technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Jednocześnie wskazuje na założenia nowoczesnego kształcenia nauczycieli, które dawałoby im kompetencje do sensownego pedagogicznie wprowadzania TIK w praktyce edukacyjnej.

 

Wreszcie w ostatnim tekście wspólnie z Jakubem Kołodziejczykiem zajęliśmy się starym problemem pojawiającym się w nowym wydaniu – dyscypliną w szkole. Wskazujemy na problemy i dylematy, które przyniosły współczesne zmiany społeczno-kulturowe, oraz pokazujemy obszary kompetencji nauczyciela, które są niezbędne, aby mógł zajmować się tym tematem obecnie.

 

Pragnę podziękować wszystkim współautorom monografii oraz osobom pracującym nad warstwą edycyjną publikacji.

 

Jacek Pyżalski

 

 

*T. Szkudlarek (1993). Wiedza i wolność w praktyce amerykańskiego postmodernizmu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

 
Cała publikacja „NAUCZYCIEL W PONOWOCZESNYM ŚWIECIE. Od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji” – do ściągnięcia – plik PDF

 

 

Źródło: www.mail.google.comZostaw odpowiedź