Foto:www.google.pl

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie

 

 

Ze źródeł nie związanych z MEN dotarła informacja, że wczoraj (13 czerwca 2017 roku) w w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż spotkanie to nie znajdowało się w kalendarzu spotkań, których owo Centrum jest organizatorem i gospodarzem.

 

Nie bez powodu będzie także przypomnienie, że do pierwszego spotkania Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie, korporacji samorządowych oraz ministerstw, doszło 18 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Uczestniczyła w nim minister edukacji Anna Zalewska, która oświadczyła wtedy, że chce, by do końca kwietnia Zespół przedstawił wyniki pracy.

 

21 marca br., ponownie w gmachu ministerstwa edukacji, odbyło się kolejne spotkanie grup roboczych pracujących w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Wtedy pojawiła się informacja o kolnym terminie zakończenia jego prac: Podsumowanie pierwszego etapu prac Zespołu nadal planowano na kwiecień br.

 

Poniżej prezentujemy stanowiska, jakie po wczorajszym spotkaniu Zespołu opublikowały dwa główne, uczestniczące w jego pracach, związki zawodowe:

 

> Komunikat ZNP z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego

 

> Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność”z posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 13 czerwca 2017 r. w Warszawie.

 

Oto te teksty:

 

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego

 

13 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Przedstawiciele ZNP poddali w wątpliwość cel posiedzenia wobec przesłania do konsultacji społecznych projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ten wprowadza zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.

 

Jednocześnie przedstawiciel ZNP zarzucił Ministerstwu złamanie postanowień zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2016 r., w którym wyraźnie stwierdza się, że zadaniem Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty jest wypracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji. Zespół nie przyjął wspólnych ustaleń. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytycznie ocenił większość propozycji przedstawionych przez MEN.

 

Wobec powyższego przedstawiciel ZNP zaproponował, aby po zakończeniu konsultacji odbyło się ponowne spotkanie Zespołu w celu wypracowania wspólnych propozycji zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostaną przedłożone Radzie Ministrów. Zastosowanie innej procedury oznacza, że dotychczasowe posiedzenia Zespoły były fikcją.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

 

KOMUNIKAT

z posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

13 czerwca 2017 r. w Warszawie.

 

Nie ma zgody Solidarności na te zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, przedstawione do konsultacji w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które są niekorzystne dla środowiska, odbierają mu szereg uprawnień i godzą w jego żywotne interesy. Związek zaakceptuje tylko takie propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które korzystnie wpłyną na poprawę poziomu kształcenia, warunki pracy i sytuację materialną pracowników oświaty.

 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz zastępcy przewodniczącego Henryk Ślusarski i Zbigniew Świerczek przedstawili ocenę i stanowisko Prezydium KSOiW w stosunku do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w CPS „Dialog” w Warszawie. Szczegółowe stanowisko zawarte będzie w opinii Związku do ww. projektu i zostanie przedstawione na koniec czerwca br. […]

 

Nie zgodzimy się na likwidację dodatku wiejskiego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu bez wprowadzenia nowego systemu zapewniającego godne zarobki nauczycieli. Jednakowe pensum tzw. nauczycieli specjalistów i wpisanie ich do ustawy Karta Nauczyciela oraz określenie standardów ich zatrudnienia na poziomie krajowym w celu zapewnienia właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orientacji zawodowej dzieci i młodzieży w szkole, uporządkowanie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i nawiązywania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem – to według Solidarności dobry kierunek zmian.

 

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i związanego z tym nowego systemu oceniania ich pracy, rozszerzenie skali ocen o ocenę bardzo dobrą, brak powiązania awansu ze zmianą systemu wynagrodzeń nauczycieli, ograniczenie ilości chorób, z przyczyny których można udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, likwidacja tzw. funduszu zdrowia dla nauczycieli – uważamy za działania oszczędnościowe i manipulacyjne, których nasz Związek nie zaaprobuje.

 

Zbigniew Świerczek

Zastępca Przewodniczącego

KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 

Cały Komunikat – TUTAJ

 

Źródło: www.solidarnosc.org.plZostaw odpowiedź