Dawno nie zaglądaliśmy na stronę KSOiW NSZZ „solidarność”. Dziś nadganiamy te zaległości i polecamy lekturę (najpierw fragmentów), zamieszczonego w czwartek, 16 marca, komunikatu o wszystko mówiącym tytule: 

 

 

Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15. marca 2017 r.

 

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów i określania ich pensum dydaktycznego.

 

Inny dyskutowany problem dotyczył wpisania do ustawy ustalania zasad wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze. Także zajęto się kwestią ustalenia pensum nauczycieli niepełnosprawnych.

 

Potrzeba uregulowania prawa do urlopów wypoczynkowych nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora oraz nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia w szkole feryjnej jak i nieferyjnej, a także zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 stanowiły kolejne tematy opracowywane przez grupę.

 

Oddzielny temat, to regulacje dotyczące asystentów nauczyciela. Wobec patologicznego umiejscowienia tego niepedagogicznego stanowiska pracy w systemie oświaty, istnieje prawdopodobieństwo usunięcia go z systemu. Obowiązki po asystentach spoczywałyby na nauczycielach wspomagających.

 

W tej części obrad przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosił do dalszych prac grupy roboczej inne, ważne postulaty, które naszym zdaniem powinny być uregulowane, a które są umieszczone w programie Sekcji.[…]

 

Obrady grupy roboczej dotyczącej awansu zawodowego pochłonięte były ogólnie pojmowanymi zasadami oceny pracy nauczycieli oraz wśród nich tych, którzy są zwolnieni ze świadczenia pracy w związku z wyborem na funkcję związkową i urlopowanych do innych czynności związkowych. Byliby oni objęci innym trybem i kryteriami oceny. Sprawa jest o tyle istotna, że zakłada się na tym etapie rozmów, możliwości uzyskania (znacznego dodatku finansowego) w przypadku najwyższych ocen, w rozszerzonej do pięciu, skali ocen. Postulat ten został zgłoszony przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.

 

Ocena pracy nauczycieli miałaby być powiązana z awansem zawodowym i dyskutowano o m.in. o możliwości wydłużenia stażu na kolejny stopień w przypadku niezbyt pomyślnej ocenie pracy.

 

Dołączone prezentacje obrazują tematykę obrad, jednak dyskusja nie jest przesądzająca o konkretnych rozwiązaniach. Ustalenia zapadną podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty. Zatem nie należy uznawać przedwcześnie, że propozycje w nich zawarte są rozstrzygające, lecz stanowią jedynie wytyczne i rekomendacje do późniejszych postanowień.

 

Jerzy Ewertowski

 

 

Pełny tekst komunikatu (wraz z prezentacjami obrazują tematykę obrad)  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

 

Zamiast komentarza:

 

Opinia ZNP (płace, finansowanie)

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawia poniżej opinię dotyczącą propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie:

> finansowania oświaty – podziału części oświatowej subwencji ogólnej,

> nowego modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. […]

 

CZYTAJ   –   TUTAJ

 Zostaw odpowiedź