Sejm uchwalił dziś zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej przede wszystkim procedur oceniania uczniów. Doprecyzowują one m.in. przepisy związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Oto fragmenty komunikatu na ten temat, zamieszczonego na stronie Sejmu:

 

Podczas 87. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli m. in. poprawki Senatu do uchwalonej nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji. Tym samym w ustawie znalazły się m.in. przepisy dotyczące ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra edukacji oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do szczegółowych uregulowań w rozporządzeniach.

 

W nowelizacji pojawił się też rozdział poświęcony ogólnym warunkom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegóły będą określone w rozporządzeniu. W stosunku do dotychczasowych przepisów przyjęte zmiany dotyczą np. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim, na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. Natomiast w przypadku egzaminu maturalnego zaproponowano m.in. co najmniej jeden dodatkowy, obowiązkowy pisemny egzamin z grup przedmiotów do wyboru. Do tej pory pisemne egzaminy dotyczyły języka polskiego, obcego oraz matematyki.

 

 

Ponadto nowelizacja reguluje m.in. kwestie dotyczące zadań i struktury organizacyjnej […] Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.). Nowe przepisy dotyczą także np. funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

 

W nowelizacji znalazły się też regulacje ułatwiające finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ustawa przewiduje również np. zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Senat zaproponował poprawki o charakterze uściślająco-doprecyzowującym. Jedna z nich nakłada na ministra do spraw oświaty i wychowania oraz kultury i dziedzictwa narodowego obowiązek określania w szkołach publicznych i artystycznych przypadków, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie poprawek Senatu. Posłanka Katarzyna Hall zapoznał Izbę ze stanowiskiem komisji. […]

 

 

W bloku głosowań ostatniego dnia 87. posiedzenia Sejm uchwalił ostateczny tekst nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

 

Źródło: www.sejm.gov.plJedna odpowiedź to “Nowelizacja ustawy o systemie oświaty czeka na podpis Prezydenta RP”

  1. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisan | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] dzisiaj Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Ustawa czekała na jego podpis od 20 lutego, kiedy to Sejm uchwalił zgłoszone przez Senat poprawki do tej nowelizacji. Teraz trzeba jeszcze […]

Zostaw odpowiedź