Motto: Jeśli nie „miłuj bliźniego swego…”, to przynajmniej „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”!

 

Rekomendujemy do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych materiałów dydaktycznych na temat uchodźców i migrantów, opracowanych przez Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców NZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych). Zestaw zawiera scenariusze lekcji dla młodzieży w wieku 12 – 18 lat, odpowiednio dobrane zdjęcia i filmy, a także gry dla młodszych dzieci:

 

 

Polskojęzyczna strona Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców – TUTAJ

 

 

Wersja angielskojęzyczna – TUTAJ

 

 

Dla przypomnienia:

 

Preambuła Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.

 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

 

Źródło: www.prawo.vulcan.edu.plZostaw odpowiedź