Od wtorku 9 września 2014 r. zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Rozporządzenie zostało opublikowane 1 września 2014 r.

 

Rozporządzenie zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

 

W przepisach doprecyzowano, że indywidualne przegotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem, a nie w formie zajęć odpowiednio z oddziałem z rówieśnikami.

 

Nowe przepisy umożliwiają m. in.:

  • prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez jednego lub dwóch nauczycieli;
  • organizację zajęć w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (katalog miejsc, w których dziecko może przebywać jest otwarty) – w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż maksymalny wymiar określony bezpośrednio w przepisach rozporządzenia oraz – w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia – niższym niż minimalny wymiar;
  • niezwłoczne zakończenie przez dyrektora organizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, co umożliwi szybszy powrót do grupy rówieśniczej;
  • organizację zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dla uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, gdy w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz placówka dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się takie zajęcia;
  • udział dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, organizowanych poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, np. w uroczystościach i imprezach szkolnych.

Treść rozporządzenia (Dz. U. poz. 1157)
Treść uzasadnienia

 

Źródło:www.men.gov.pl

 Zostaw odpowiedź