Foto: www.zsp2.piotrkow.pl

 

Najwyższy czas abyśmy zwrócili uwagę naszych czytelników, zainteresowanych finałem prac legislacyjnych nad projektem ustawy nowelizującej ustawę Prawo Oświatowe w obszarze szkolnictwa zawodowego, jako że minęło już trochę czasu od dnia, gdy Prezydent podpisał ją (29 listopada) i kiedy ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym (30 listopada).

 

Poniżej zamieszczamy początkowy fragment informacji „Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta RP”, jaką Departament Informacji i Promocji MEN zamieścił na oficjalnej (znowelizowanej) stronie ministerstwa:

 

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany, które wprowadza podpisana przez Prezydenta RP ustawa.

 

W czwartek, 29 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przyjętą 22 listopada br. przez Sejm RP ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

 

Wprowadzone w ustawie rozwiązania dotyczą przede wszystkim:
[w obszarze kształcenia zawodowego (OE)]

 

>organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie;

>modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
>wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół;
>wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców;
>umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych;
>wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego jako warunku ukończenia szkoły;
>możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach w celu zwiększenia szansy na zatrudnienie;
>wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
>zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia;
>zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych;
>ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo);
>organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
>zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.[…]

 

 

Cały komunikat „Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta RP”   –   TUTAJ

 

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Tekst z uwzględniający zatwierdzone przez Sejm poprawki wniesione przez Senat)   –   TUTAJ

 

 

Wszystkich zainteresowanych informacjami jak przebiegał proces legislacyjny tej ustawy w Parlamencie odsyłamy do artykułów w „Dzienniku Gazeta Prawna” – podajemy chronologicznie:

 

9 listopada – Kształcenie zawodowe na nowych zasadach. Sejm znowelizował przepisy   –  TUTAJ

 

21 listopada – Senat za nowelizacją ustawy dotyczącą szkolnictwa zawodowego   –   TUTAJ

 

30 listopada – Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą szkolnictwa zawodowego   –   TUTAJ

 Zostaw odpowiedź