Przepis w KN: oceny pracy dyrektora szkoły […] dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

Portal < Oświata.pl > zamieścił w minioną sobotę (16 lipca 2022 r.) ważną dla dyrektorek i dyrektorów szkół publicznych informację, zatytułowaną „Dyrektor szkoły oceniany za kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych”. Oto najważniejsza część tego tekstu:

 

Ministerstwo edukacji i nauki przedstawiło projekt rozporządzenia, określającego kryteria oceniania dyrektorów szkół. Wynika z niego, że dyrektora oceniać się będzie m.in. za organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami, doskonalenie kompetencji kierowniczych, współpracę z partnerami społecznymi. Zmiany będą obowiązywać od początku nowego roku szkolnego.

 

Zmianę zasad oceniania pedagogów wprowadzi od 1 września 2022 r. nowela Karty Nauczyciela – Sejm uchwalił ją 23 czerwca 2022 r. Bez zmian pozostaje przepis, że oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej sześć miesięcy, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Nowe będą natomiast kryteria.

 

Szesnaście nowych kryteriów

W przypadku dyrektora szkoły obowiązkowe kryteria oceny pracy obejmują:

1.organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;

2.planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;

3.współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami;

4.prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;

5.tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6.sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

7.wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;

8.organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

9.podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;

10.tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

11.podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;

12.wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;

13.doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;

14.współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

15.prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;

16.prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.

Ale to nie wszystko – dyrektora, który wciąż realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ocenia się również za spełnianie kryteriów przewidzianych dla nauczycieli tych obowiązkowych, oraz jednego wybranego przez samego dyrektora. W przypadku dyrektora szkoły, który nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – sprawdza się dwa obowiązkowe kryteria oceny pracy przewidziane dla nauczycieli, tj. znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej oraz kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład dyrektora – nauczyciela. […]

 

 

Źródło:  www.prawo.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź