Na stronie oswiata.abc.com  firmy Wolters Kluwer zamieszczono informację o przebiegu prac 20. Posiedzenia Sejmu RP, w tym fragmencie nocnych obrad*, które dotyczyły pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy m.in. zniesienia od roku szkolnego 2016/2017 obowią- zkowego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej, umożliwienia przystępującym do części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, począwszy od 2017 r., odwołania się od wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, a  w obecnie trwającym roku szkolnym 2015/2016 umożliwienia przystępującym do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sfotografowania swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu.

 

Sejm-bud_I_02MCM_3do2.view

Foto:www.sejm.gov.pl

 

Oto fragmenty tej, zatytułowanej „Sejmowa większość za projektem likwidującym sprawdzian dla szóstoklasistów” informacji, opartej na materiałach PAP:

 

 

PO i Nowoczesna mają wątpliwości dotyczące części zapisów projektu noweli ustawy o systemie oświaty zakładającego m.in. likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów. PSL zapowiada głosowanie przeciw projektowi. PiS i Kukiz’15 popierają proponowane w nim rozwiązania.

 

Projekt nowelizacji trafi teraz do dalszych prac w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.[…]

 

To ważna i dobra zmiana, pilna i konieczna” –  tak projekt oceniła Marzena Machałek (PiS). Jak zaznaczyła proponowane w projekcie zmiany to wsłuchanie się w głosy obywateli. Mówiąc o likwidacji sprawdzianu oceniła, że to dobrze, że zadano sobie pytanie, jaki jest cel tego egzaminu, skoro gimnazja mają obowiązek przyjąć wszystkie dzieci, które mieszkają w jego obwodzie. Jednocześnie sprawdzian generował koszty, powodował stres u dzieci, uczył schematów i rozwiązywania testów.[…]

 

Zdaniem Elżbiety Gapińskiej (PO) nowelizacja ma wprowadzić porządek, ale zamiast tego może wprowadzić chaos, gdyż jej zapisy są nieprecyzyjne i budzą wiele wątpliwości. Przypomniała, że likwidacja sprawdzianu była też w programie PO, ale w zamian proponowano by był on przeprowadzany w 10 proc. losowanych szkół, tak by spełniał funkcje diagnostyczne. Jej zdaniem proponowane w projekcie dobrowolne testy na początku gimnazjum nie spełnią tego zadania.[…]

 

Wątpliwości wobec niektórych zapisów projektu miały przedstawicielki Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Kornelia Wróblewska. Według Lubnauer warto żeby projekt trafił do komisji edukacji i został tam przepracowany, zawiera bowiem wiele niejasnych przepisów. Oceniła, że likwidowany sprawdzian pociągał za sobą zarówno dobre, jak i złe skutki. „Może po prostu powinien zmienić swoją formułę” – zaznaczyła. Jednocześnie zaznaczyła, że proponowane zmiany dotyczące matur są dobre. Lubnauer zwróciła też uwagę na nowe zapisy dotyczące dotowania placówek oświatowych. „Pewne przepisy powinny zostać tu albo lepiej doprecyzowane lub lepiej wyjaśnione” – powiedziała.

 

Klub PSL będzie głosował przeciw proponowanym zmianom – poinformował Krystian Jarubas […]

 

 

Cały tekst cytowanej powyżej publikacji  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Oto pełny zapis sejmowego wystąpienia łódzkiej posłanki Katarzyny Lubnauer (Nowoczesna) – wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży –  TUTAJ

 

 

Osoby zainteresowane przebiegiem dyskusji sejmowej nad tym projektem odsyłamy do Sprawozdania Stenograficznego z 20. posiedzenia  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej w dniu 8 czerwca 2016 r. – strony od 150 (154) do 167 (171)**  –  TUTAJ

 

 

*Oto dowód kolejnego przypadku niezwykłego pośpiechu w procedowaniu projektów ustaw:

 2 czerwca 2016 –  projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 559,  3 czerwca 2016  –  skierowano go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu,  8 czerwca 2016 – pierwsze  czytanie na posiedzeniu Sejmu (w nocy!) [Źródło: www.sejm.gov.pl/ ]

 

**Numery stron w nawiasach odnoszą się do stron w dokumencie PDFZostaw odpowiedź