Źródło: www.nik.gov.pl

 

 

W poniedziałek 31 sierpnia, na oficjalnej stronie NIK zamieszczono informację, zatytułowaną „NIK o nowym podejściu do indywidualizacji nauczania dzieci”. Jest to omówienie raportu po kontroli, przeprowadzonej na temat „Indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych”. Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK i była realizowana w okresie od 4 października 2019 r. do 3 lutego 2020 r.

 

Kontrolą objęto 20 szkół podstawowych z terenu województw: lubelskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego oraz pięć kuratoriów oświaty w tych województwach. Doboru szkół dokonano w sposób celowy, na podstawie danych SIO. Uwzględniono placówki, w których w roku szkolnym 2018/2019 realizowane były: indywidualne nauczanie, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, nauczanie domowe, indywidualny tok nauki lub program nauki oraz kształcenie specjalne uczniów.

 

Oto ostatnia część tego komunikatu:

 

[…]

 

Wnioski

 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia stosownych działań przez Ministra Edukacji Narodowej oraz kuratorów oświaty, organy prowadzące i dyrektorów szkół.

 

 

Minister Edukacji Narodowej powinien:

 

>kontynuować działania promujące formy indywidualizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 

>monitorować realizację zindywidualizowanej ścieżki i zajęć indywidualnych dla uczniów z niepełnosprawnościami pod kątem eliminowania trudności dotyczących wdrażania przez szkoły tych form wsparcia;

 

>prowadzić analizy efektów wdrożenia rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania w kierunku potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian, mających na celu dopuszczenie możliwości czasowego organizowania indywidualnego nauczania na terenie szkoły.

 

 

 

Kuratorzy oświaty powinni:

 

>kontynuować kampanię informacyjną dotyczącą nowych form indywidualizacji kształcenia;

 

>propagować dobre praktyki, poprzez upowszechnianie przykładów placówek, które efektywnie korzystają z dostępnych form indywidualizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz elastycznie wykorzystują i modyfikują dostępne formy w oparciu o zdiagnozowane potrzeby ucznia.

 

 

Dyrektorzy szkół powinni:

 

>przekazywać w szerokim zakresie rzetelne i czytelne informacje rodzicom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o możliwości wdrożenia dla ich dzieci nowych form wsparcia i korzyściach wynikających z ich zastosowania oraz stworzyć warunki organizacyjne, umożliwiające pełne współdziałanie szkoły z rodzicami tych uczniów;

 

>bieżąco nadzorować proces organizacji kształcenia specjalnego uczniów i stosowania nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także powierzać realizację zajęć rewalidacyjnych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom i specjalistom mającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz rodzaju prowadzonych zajęć;

 

>wspierać nauczycieli w identyfikacji potrzeb uczniów, w tym uczniów zdolnych oraz tworzyć zachęty finansowe dla tych, którzy tworzą własne programy nauczania będące odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.

 

 

Organy prowadzące szkół powinny:

 

>zapewnić finansowanie indywidualizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formach i wymiarze godzinowym wynikających z orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz diagnozy przeprowadzonej w szkole.

 

 

Cała informacja „NIK o nowym podejściu do indywidualizacji nauczania dzieci” – TUTAJ

 

 

NIK o indywidualizacji nauczania dzieci – informacje szczegółowe (plik PDF)TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.nik.gov.pl

 Zostaw odpowiedź