Foto: www.ckziu.slupsk.pl

 

 

„Serwis Samorządowy PAP” zamieścił w miniony piątek (22 lipca 2022 r.) informację o projekcie zmiany w rozporządze- niu, które powinno zainteresować uczniów i nauczycieli szkół zawodowych:

 

 

Jest projekt noweli rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

Uczniowie powtarzający ostatnią klasę technikum lub branżowej szkoły I stopnia, mający zdane egzaminy zawodowe lub egzamin czeladniczy, będą zwolnieni z ponownego odbywania zajęć z kształcenia zawodowego – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. […]

 

Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych przewiduje, że „zwolnienie ucznia będzie następowało, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio teoretycznego kształcenia zawodowego (w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników) lub praktycznej nauki zawodu oraz zdał odpowiednio egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym się kształci, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym się kształci”.

 

Takim uczniom w dokumentacji przebiegu nauczania będzie się wpisywać odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz numer certyfikatu zawodowego (certyfikatów zawodowych w przypadku zawodów dwukwalifikacyjnych) albo numer świadectwa czeladniczego. […]

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

 

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i „Oceną skutków regulacji” – TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź