Dziś (17 stycznia 2022 r.) na stronie MEiN zamieszczono taki materiał:

 

 

Inauguracja projektu „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą”

 

Minister Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji inaugurującej projekt „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą” (SCWEW). Wydarzenie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Placówka będzie realizowała pilotaż SCWEW.

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki przemawia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

 

 

Podczas inauguracji projektu Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na rolę nauczycieli w placówkach specjalnych. – Praca, jaką wykonujecie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, we wszystkich szkołach specjalnych w całej Polsce, jest pracą na najwyższym poziomie i godną wyłącznie promowania. Nie mamy zamiaru likwidowania szkół specjalnych – zapewniał szef MEiN. Oprócz tego, że musimy wspomagać szkoły ogólnodostępne w tym, ażeby dzieci z orzeczeniami miały pomoc i edukację na najwyższym poziomie, adekwatną do ich potrzeb, to musimy także promować szkoły specjalne – dodał minister Przemysław Czarnek. […]

 

 

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą

 

Model SCWEW powstał w wyniku prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy m.in. z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli partnerów społecznych. Celem SCWEW będzie m.in. wsparcie szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej. […]

 

Jedną z placówek, która realizuje program pilotażowy, jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

x           x           x

 

 

Także dzisiaj (o 12:34) Radio Lublin zamieściło taką – przedziwną, bo zawierającą jedynie zdjęcia – informację:

 

 

Konferencja prasowa dotycząca projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

 

 

x           x           x

 

 

Dziwnym (?) zbiegiem okoliczności – także dzisiaj – na stronie ORE pojawiła się taka informacja:

 

 

O SCWEW na konferencjach i szkoleniach OR

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki był pomysłodawcą i realizatorem cyklu konferencji oraz szkolenia, których tematyka koncentrowała się wokół „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” Powyższe działania poświęcone były omówieniu wypracowanych rozwiązań prawnych i finansowych opartych na modelu edukacji dla wszystkich.Konferencje oraz szkolenia miały charakter informacyjno-konsultacyjny i odbywały się w październiku i grudniu 2021 roku, a ich adresatami byli  pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, uczelni, kuratoriów oświaty, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych.

 

Na temat proponowanych rozwiązań, głos zabierali przedstawiciele MEiN, oraz zaproszeni prelegenci, biorący dział w działaniach, związanych z przygotowywanymi zmianami, którzy w trakcie wykładów i zajęć warsztatowych omówili następujące zagadnienia:[…]

 

 

Więcej – TUTAJ

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

 

x           x           x

 

 

Jednak tydzień temu – już 10 stycznia 2022 r. na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty zamieszczono taką informację:

 

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

 

W terminie 15 listopada 2021 r. do 30.06.2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany będzie projekt SCWEW złożony przez Powiat Sieradzki w ramach „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp.

 

[Programem] zostanie objętych 6 placówek oświatowych tj. Publiczne Przedszkole w Warcie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Sieradzu, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu,* II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci i uczniów uczęszczających do w/w placówek. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące: „Dzień Życzliwości”, „Międzyszkolny Festiwal Teatralny”, „Międzyszkolny Dzień Świadomości”. Placówki włączą się w akcje: Autyzm na niebiesko, Kocham słyszeć, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Placówki zrealizują Dzień bez dzwonków, konkurs plastyczny pt. „Szkoła dla wszystkich”, Festyn Talentów.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 798 860,00 zł i jest w 100% finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

*Z biografii Przemysława Czarnka

 

[…] Dzieciństwo spędził w Goszczanowie [powiat sieradzki, i w tej wsi skończył szkołę podstawową- WK]. Jego matka była pielęgniarką, a ojciec kierowcą zawodowym. W wieku 15 lat, po śmierci rodziców, trafił pod opiekę wuja, księdza profesora Jerzego Pałuckiego, wykładowcy KUL. Zamieszkał w Lublinie, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a w 2001 studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podjął następnie studia doktoranckie na tym samym wydziale.[…]

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82aw_Czarnek

 

 

**Obie te szkoły działają w Sieradzu:

 

Szkoła Branżowa I st., działająca w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu, prowadzi kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz. [Źródło: www.sosw-sieradz.pl]

 

Szkoła Branżowa II st. jest projektowana w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu

i nie wiadomo jeszcze w jakich zawodach będzie prowadziła kształcenie. Ale muszą to być takie, które kandydaci na uczniów zdobyli w szkole branżowej I stopnia [Źródło:www.ckusieradz.pl]

 

 

 

Komentarz redakcji

 

Odwołując się do doświadczeń wyniesionych z 12 lat kierowania zespołem szkół zawodowych i 4 lat dyrektorowania wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej, mam poważne wątpliwości co do realnych szans znakomitej większości uczniów, których od pewnego czasu określa się enigmatycznie jako uczniowie „ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, a którzy „za moich czasów” nazywani byli uczniami z niepełnosprawnościami, na pozytywne przejście wymaganych przy rekrutacji do szkoły zawodowej badań lekarskich o przydatności do zawodu. [Włodzisław Kuzitowicz]Zostaw odpowiedź