Serwis Samorządowy PAP powrócił do projektu tzw. „ustawy oceniającej”, w okresie wakacji przekazanego do konsultacji społecznych. Tym razem wydobyto z niego fragment, który – jeśli w wyniku procesu legislacyjnego stanie się prawem – umożliwi zatrudnianie nauczycieli przy realizacji projektów realizowanych ze środków UE, bez całej procedury obowiązującej w przypadkach zamówień publicznych. Oto fragment tego artykułu:

 

Obecnie nauczyciele nie mogą prowadzić takich zajęć w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie Karty nauczyciela. Konieczne jest więc zawieranie dodatkowych umów cywilnoprawnych, ale tylko po przeprowadzeniu postępowań w sprawie zamówień publicznych. W rezultacie zajęcia, które co do zasady mają uzupełniać ofertę danej szkoły, mogą być realizowane przez osoby niepracujące w niej na co dzień i nieznające uczniów.

 

Cały artykuł pt. „Nauczą za euro. Możliwe będzie prowadzenie lekcji bez ogłaszania przetarguTUTAJ

 

Źródło:www.samorzad.pap.pl

 

 

Oto fragment projektu ustawy o zmianie ustawy, o którym mowa w cytowanym artykule:

 

Projekt

U S T A W A
z dnia …………………………. 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

[Wyciąg]

 

Art.2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191) wprowadza się następujące zmiany:
[…] 5) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
„ Art.35a. 1. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art.35 ust. 3.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są przydzielane za zgodą nauczyciela.
3.Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz- nych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośre dnio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
4. Wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwoty wydatkowanej łącznie na wynagrodzenia nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego, o której mowa w art. 30 ust. 3.”
[…]

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź