Poniżej zamieszczany fragmenty informacji prasowej Centrum im. Adana Smitha z 30 maja 2019 roku, zatytułowanej „Koszty wychowania dzieci w Polsce 2019”:

 

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2019 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 200 do 225 tys. złotych, a dwójki dzieci od 370 do 400 tys. złotych. W roku 2018 koszty te odpowiednio wynosiły od 190 do 210 tys. złotych i od 350 do 385 tys. złotych.

 

Koszty wychowania dzieci, mierzone jako stopień pogorszenia standardu życia wynikający z wychowywania i utrzymania dziecka, są stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30 proc. budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji.

 

Wzrost kosztów wychowania dzieci wynika z ogólnego wzrostu kosztów życia w Polsce, które między 2015 a 2018 rokiem zwiększyły się o ok. 61 procent.

 

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zwiększały się w wyniku wzrostu kosztów życia jako takich; były też rezultatem przekazywanych pieniędzy z programu Rodzina 500 plus.

 

Zmiana w programie 500 plus, w tym jego odformalizowanie i objęcie programem także pierwszego dziecka w rodzinie, sprawia, że 500 plus ma charakter powszechny, w którym rodzina, niezależnie od statusu materialnego, otrzymuje co miesiąc w tej samej wysokości zryczałtowaną kwotę.

 

Program 500 plus stał się tym samym, co usługa cash-back, czyli zwrotem części wcześniej wydanych przez rodziców pieniędzy. […]

,

Kamil Kajetanowicz, ekspert Centrum im. Adama Smitha, obliczył i przekazał, że Rodzina 500 plus w 50 proc. jest sfinansowana z podatku VAT pobranego od wydatków rodzin na wychowanie dzieci. Dodatkowo oczywiście rodzice płacą podatek VAT, finansując swoje własne utrzymanie i gdyby uwzględnić ten koszt, to okazać by mogło się, że VAT płacony przez rodziny w związku z wydatkami na utrzymanie wszystkich domowników pochłania całość środków otrzymanych z 500 plus.

 

Centrum im. Adama Smitha od lat przypomina i podkreśla, że stawka podatku VAT na produkty dziecięce w niektórych krajach członkowskich UE wynosi 0 proc. (przykładowo w Wielkiej Brytanii) lub 3 proc. (jak w Luksemburgu) ze względu na utrzymującą się zapaść demograficzną.

 

Wysoki udział wpływów z podatku VAT w finansowaniu 500 plus dowodzi, że dla rodziny bardziej dotkliwa jest wysokość opodatkowania konsumpcji 23-procentową stawką VAT niż dochodów 18-procentową stawką PIT.

 

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, stwierdził, że 500 plus jest mimo wszystko największą do tej pory w Polsce powszechną sensu stricto obniżką opodatkowania rodzin od 1989 roku i po prostu zryczałtowanym zwrotem podatku.

 

Dr Tomasz Baran, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawił najnowsze badania opinii publicznej Centrum im. Adama Smitha i Panelu Badawczego Ariadna dotyczące kosztów wychowania dzieci. Zauważył, że Polacy oceniają koszty wychowania dzieci jako wysokie, a mimo to uważają, mając wcześniej obecną wiedzę na temat kosztów ich wychowania, że warto ponosić takie koszty oraz w zdecydowanej większości zdecydowaliby się na ich posiadanie.

 

Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha, stwierdziła, że dzieci są wartością uniwersalną. Niezależnie od tego, czy respondenci są rodzicami czy nie, i czyimi są wyborcami, wychowanie dzieci jest oceniane jako wysoki koszt dla rodziców. Polacy bardzo racjonalnie szacują koszty wychowania dzieci. W percepcji wszystkich badanych koszt wychowania dziecka jest bardzo zbliżony do kosztów, jakie wylicza Centrum im. Adama Smitha. […]

 

 

 

Cały tekst „Koszty wychowania dzieci w Polsce 2019”    –    TUTAJ

 

 

Koszty wychowania dzieci 2019 – badanie opinii publicznej [pdf ]     –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.smith.pl

 

 

Komentarz redakcji:

Po lekturze tych danych rodzi się pytanie: Ilu uczniów naszych szkół musi żyć w rodzinach, których nie stać nawet na połową tych kwot, które oszacowano w tych badaniach?

 Zostaw odpowiedź