Foto: Krzysztof Burski [www.fakt.pl]

 

Minister Anna Zalewska podpisująca rozporządzenie (zdjęcie z 14 lutego 2017r.)

 

 

Najpierw o rozporządzeniach dla „łamistrajków”:

 

Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 2 kwietnia 2019 roku dwa rozporządzenia, które zezwalają na to, że każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne będzie mogła może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty,gimnazjalnego i maturalnego Oto fragmenty komunikatu na ten temat, zamieszczonego na stronie MEN:

 

[…] W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły, w tym osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

 

Zaproponowane zmiany w rozporządzeniach pozwolą na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

 

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba zdających w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty i 30 osób w przypadku egzaminu maturalnego.Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących. […]

 

 

Podpisane rozporządzenia skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

 

 

Cały komunikat „Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane”    –    TUTAJ

 

 

 

Rozporządzenie „na złość” spóźnione?

 

Teraz o rozporządzeniu, które powinno zostać opublikowane (a nie tylko podpisane) przynajmniej przed miesiącem. Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektorzy szkół ponadpodstawowych zmuszeni byli opracowywać projekty organizacji kierowanych przez siebie szkół (w tym 4-o letnich liceów i 5-o letnich techników) i przedstawiać je do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym) bez aktualnych „ramówek”, mając w perspektywie zagrożenie dotrzymania terminu przedstawienia projektu organowi prowadzącemu przed 21 kwietnia 2019, z powodu ewentualnej akcji strajkowej.

 

Oto fragment komunikatu „Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane”:

 

[…] Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, tj. 3 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Wejdzie ono w życie 1 września 2019 roku.

 

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły to realizacja postulatu przedstawionego przez minister edukacji przedstawicielom związków zawodowych w styczniu br. Będzie to 1 godzina więcej kolejno na I etapie edukacyjnym, II etapie edukacyjnym oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym i technikum). Założeniem jest, aby godziny te były przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

W technikum godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych oraz na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym – jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga.

 

Rozporządzenie wprowadza także następujące zmiany:

 

W ramowym planie nauczania dla technikum:

 

>zwiększono liczbę godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe – z  51 do 56 godzin (w pięcioletnim okresie nauczania) oraz zwiększono wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – z 3 do 4 godzin  (przesunięto godziny w ramach dotychczasowej puli godzin);

 

>uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi, uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym (między innymi z godzin do dyspozycji dyrektora). Zmniejszeniu uległa liczba godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym (z 14 godzin na 8 godzin), tak aby umożliwić dyrektorowi szkoły ustalenie przedmiotu rozszerzonego, na który należy przeznaczyć odpowiednio co najmniej 6 godzin lub 8 godzin tygodniowo (w pięcioletnim okresie nauczania);

 

>wprowadzono zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, które w technikum mogą być przeznaczone na  realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga;

 

>zmniejszono z 9 do 7 godzin (tygodniowo) wymiar godzin kształcenia zawodowego w klasie programowo najwyższej technikum, przenosząc te godziny do realizacji w klasach programowo niższych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku. […]

 

 

Więcej o zmianach, wprowadzonych tym rozporządzeniem     –    TUTAJ

 

 

Treść Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania…    –    TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacjaZostaw odpowiedź