Foto: www.google.pl

 

Wczoraj na stronie MEN zamieszczono komunikat o przekazaniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku. Oto fragment tego komunikatu:

 

[…] Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest ich sama konstrukcja. Dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą. Proponowane w projekcie rozporządzenia ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Tak skonstruowane ramowe plany nauczania nie wymagają od dyrektorów szkół określania szkolnych planów nauczania. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

 

Konsekwencją reformy strukturalnej systemu edukacji jest wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a mianowicie: geografii, biologii, chemii i fizyki. Te nowe zajęcia będą wprowadzane stopniowo, począwszy od klasy piątej, uwzględniając dotychczasowe umiejętności i wiadomości uczniów oraz ich możliwości. Od klasy siódmej uczniowie będą mieli naukę drugiego języka obcego.[…]

 

Cały komunikat  „Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Informujemy zainteresowanych, że projekt rozporządzenia wraz z załącznikami został opublikowany ł w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

 

 

Dla niecierpliwych i dysponujących mniejszym zasobem czasu wolnego:

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (w tym 18 załączników)  –  TUTAJ

 

Tekst Projektu rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  –  TUTAJZostaw odpowiedź