Foto: www.goole.pl [www.oko.press]

 

Dzisiaj na stronie MEN zamieszczono komunikat „Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

29 maja br., Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Rozporządzenie skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. […].

 

Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

 

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu wypracowane zostały w ścisłej współpracy z ekspertami i praktykami dokonującymi oceny pracy nauczycieli. Na ostateczny kształt regulacji miały wpływ również uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień i konsultacji projektu rozporządzenia.

 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych zobowiązany będzie do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą odnosić się one do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy szkoły. Mechanizm wskaźników ma ułatwić proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczynić go bardziej zrozumiałym dla pracownika, a także stworzyć bezpośrednią relację dokonywanej oceny oraz zastosowanych w jej ramach kryteriów ze środowiskiem pracy nauczyciela. […]

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oceny pracy nauczycieli po raz pierwszy na nowych zasadach (tj. w oparciu o znowelizowany art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, nowe rozporządzenie oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli) należy dokonać:

 

– w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanegodo dnia 31 sierpnia 2021 r. , a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu,

 

-oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 

Do czasu ustalenia ocen pracy na nowych zasadach, obowiązują dotychczasowe oceny pracy nauczycieli, jednak nie dłużej niż do wskazanych powyżej terminów.

 

 

Pełna treść komunikatu Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Treść „Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego”  (plik pdf)     –    TUTAJ

 

 

Fragment „Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierający treści dotyczące awansu zawodowego nauczycieli” (plik pdf)    –   TUTAJ

 

 

Informację o nowym rozporządzeniu „MEN: nowy system oceniania cenną pomocą dla dyrektora” zamieszczono także na portalu firmy Wolters Kluwer   –   TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź