Wałbrzych 2

Foto:www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej/

 

Dzisiaj, 24 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego, minister Anna Zalewska  wystąpiła na konferencji zorganizo- wanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W konferencji wziął udział Mateusza Morawiecki – wicepremier i Minister Rozwoju, autor Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Wałbrzych 4

Foto:www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej/

 

Minister Zalewska  ogłosiła  tam zmiany, jakie nastąpią w obszarze szkolnictwa zawodowego. Oto wybrane fragmenty obszernej relacji o tej konferencji, zamieszczonej na stronie MEN:

 

 

Szefowa MEN zapowiedziała m.in.: stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej szkoły branżowej oraz utworzenie Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ).

 

Obecny model kształcenia zawodowego w systemie edukacji nie spełnia swojej funkcji. Wymagania edukacyjne w stosunku do dużej grupy uczniów technikum są zbyt wysokie. Potwierdzają to dostępne dane: 1 na 10 uczniów technikum nie zamierza przystąpić do matury, co 2 uczeń nie zdaje matury, 1 na 4 uczniów technikum nie przystępuje do niej w ogóle, a co 3 uczeń technikum nie zdaje egzaminu zawodowego.

 

Priorytetem działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. Takie działania możliwe będą dzięki m.in.: tworzeniu nowych zawodów oraz podstaw programowych; opracowywaniu programów nauczania dla zawodu (we współpracy ze szkołami) z uwzględ- nieniem umiejętności absolwenta dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy; realizację procesu kształcenia praktycznego uczniów (we współpracy ze szkołą i centrum kształcenia praktycznego); doposażaniu szkół/centrów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną; wsparciu kadrowemu szkół oraz zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w kształcenie praktyczne uczniów.

 

W obecnej strukturze gospodarczej kraju, konieczne jest wprowadzenie modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP) ze ścisłą współpracą z pracodaw- cami lub warsztaty szkolne. […]

 

Zmianie musi ulec także struktura kształcenia zawodowego. Będzie ona polegała na utworzeniu II stopniowej szkoły branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Będzie on przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika. Co najmniej 50% zajęć w szkole branżowej będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe. W proponowanej strukturze pozostaje technikum działające na dotychczasowych zasadach, z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Z danych GUS wynika bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych, natomiast istnieje nadpodaż absolwentów  z wyższym i średnim wykształceniem, którzy bardzo często przekwalifikowują się bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Sytuacja ta wynika między innymi z nieskutecznego doradztwa zawodowego. Dlatego MEN proponuje rozwiązania polegające na:

   >  wprowadzeniu ramowych programów doradztwa zawodowego

    > uwzględnieniu tematyki doradztwa w podstawie programowej na każdym etapie edukacji;

    > obowiązku badania predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. […]

 

Jedną z barier w dostosowaniu edukacji do rynku pracy jest brak systemu kształcenia kadry nauczycielskiej do nauczania zawodowego, co spowodowało lukę pokoleniową. Ze względu na to ministerstwo edukacji proponuje utworzenie „Korpusu Fachowców” – wysokiej klasy specjalistów pozyskanych z przedsiębiorstw. Dodatkowo utworzony zostanie portal edukacyjno-zawodowy na poziomie województwa, który będzie odpowiedzią na brak informacji dotyczącej potrzeb oraz możliwości w zakresie kształcenia praktycznego u pracodawców, zarówno po stronie szkoły, jak i pracodawcy.

 

W ramach zmian dotyczących kształcenia zawodowego resort edukacji proponuje utworzenie specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ), którego celem będzie finansowanie m.in.:  doposażania szkół, centów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną; rozbudowa sieci centrów kształcenia praktycznego; kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy; organizowanie staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego w celu uaktualniania wiedzy i umiejętności; dodatków motywacyjnych dla nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkole, w centrum kształcenia praktycznego; dodatkowych uprawnień branżowych dla uczniów szkół zawodowych; doradztwa zawodowego. Źródłem finansowanie FREZ mogłoby być środki z Funduszu Pracy, Spółek Skarbu Państwa, składek od zrzeszonych przedsiębiorców.

 

Kształcenie zawodowe dla rynku pracyprezentacja

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Zanim dojechała do Wałbrzycha, minister Anna Zalewska uczestniczyła dziś rano (w towarzystwie Elżbiety Witek – szefowej gabinetu politycznego Premier Beaty Szydło w randze ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty) w zakończeniu roku szkolnego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze na Dolnym Śląsku.

 

Zalewska w Jaworze. 2jpg

Foto:www.facebook.com/pckzjawor

 

Oto fragment informacji, zamieszczonej o tym fakcie na stronie MEN:

 

Zwracając się do uczniów szefowa MEN podkreśliła, że uczący się młodzi ludzie będą przyszłością Polski.

Jesteście nie tylko istotną częścią planu strategicznego rozwoju kraju, ale więcej, bez was cywilizacyjne wyzwania nie zostaną zrealizowane – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Chcę, abyście mieli satysfakcję z lat nauki i w przyszłości mogli realizować swoje pasje –dodała.

 

Źródło: www.gov.men.plZostaw odpowiedź