Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej poinformował, że minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r., z którego wynika, że lekcje etyki będą mogły być organizowane nawet dla jednego ucznia.

 

Zmiana zapisów wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02).

 

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Główną zmianę merytoryczną – związaną z koniecznością wykonania wyroku – stanowi skreślenie zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.

 

Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie – wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka – przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. – Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Polsce sytuacji prawnej, nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych – dodaje.

 

Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

 

Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).

 

Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać.

 

Do tej pory było tak, że najczęściej pisemnych oświadczeń wymagano jedynie od osób, które chciały by ich dzieci chodziły na etykę. Bywało, że wszystkie oświadczenia miały jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawiała zajęć z etyki trudno dociec było ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka do tej pory była trudno dostępna – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

Nowe zapisy zaczną obowiązywać 1 września 2014 r.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

Z kolei Serwis Samorządowy PAP w artykule pt. „Pieniądze na etykę. Można będzie ubiegać się o większą subwencję oświatową” informuje o tym skąd będą pochodziły środki, którymi organy prowadzące szkoły (jst) będą mogły sfinansować zwiększone z tego tytuły wydatki:

 

Proponujemy, aby w początkowym okresie ewentualne zwiększone wydatki JST zostały sfinansowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ramach kryterium „Inne zadania o jednorazowym charakterze” – poinformował Jerzy Jakubczuk (zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz w MEN).

 

Jeżeli okaże się, że pojawią się dodatkowe skutki finansowe dla samorządów, w 2015 roku zadanie to zostanie uwzględnione w subwencji oświatowej.

 

Więcej TUTAJ

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 



Komentarze niedostępne